प्राथमिक स्तरावरील आरोग्य सेवा

 

प्राथमिक स्तरावरील आरोग्य सेवा

उपकेंद्र-

       उपकेंद्रामार्फत  प्रथमोपचार,  प्रसुतीपूर्व  मातांची तपासणी व किरकोळ आजारावर औषधोपचार, कुटुंब कल्‍याण, माता बाल संगोपन  विषयक सल्‍ला व सेवा या बरोबरच क्षयरोग, कुष्‍ठरोग व हिवतापाच्‍या रुग्‍णांना  उपचार व संदर्भ सेवा, आरोग्‍य शिक्षण इत्‍यादी सेवा पुरविण्‍यात येतात. प्रत्‍येक उपकेंद्रामध्‍ये आरोग्‍य सेवक (पुरुष) व (स्‍त्री) तसेच एक अंशकालीन स्‍त्री परिचर अशा ३ पदांस शासनाने मान्‍यता दिली आहे.

प्राथमिक आरोग्‍य केंद्रे

उपकेंद्राप्रमाणेच उपरोक्‍त कार्य व त्‍या व्‍यतिरिक्‍त प्राथमिक आरोग्‍य केंद्रांमार्फत तातडीच्‍या वैद्यकिय सेवांची उपलब्‍धता, बाहयरुग्‍ण कक्ष, ६ खाटांचे आंतररुग्‍ण कक्ष, शस्‍त्रक्रिया सेवा,  (कुटुंब  कल्‍याण स्‍त्री शस्‍त्रक्रि) प्रयोगशाळा  सेवा, विविध राष्‍ट्रीय कार्यक्रम राबविणे, कुटुंब कल्‍याण कार्यक्रमांतर्गत सेवा देणे व उपकेंद्रांकडून  संदर्भित केलेल्‍या रुग्‍णांवर उपचार या आरोग्‍य सेवा दिल्‍या जातात. प्रत्‍येक आरोग्‍य केंद्रांमध्‍ये १५ कर्मचारी कार्यरत असतात. यामधील स्‍वच्‍छता व वाहन सेवा कंत्राटी पध्‍दतीने देण्‍याबाबत शासनाचे निर्देश आहेत.

जिल्‍हा परिषदांना महाराष्‍ट्र जिल्‍हा परिषद आणि पंचायत समितीच्‍या अधिनियम १९६१ च्‍या कलम १८३ नुसार आस्‍थापना अनुदाने देण्‍यात येतात.

वरील अधिनियमातील कलम १८७ नुसार हस्‍तांतरीत विकास योजनांच्‍या अंमलबजावणीसाठी जिल्‍हा परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने देण्‍यात येतात. खाली  नमूद  करण्‍यात आलेल्‍या  योजनांच्‍या कार्याचा विस्‍तार करण्‍यासाठी जिल्‍हा परिष्‍दांना योजनांतर्गत अनुदाने शासनामार्फत मंजूर करण्‍यात येतात.

  1. प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र स्‍थापना
  2. प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र, उपकेंद्र यांच्‍या  इमारतीची बांधकामे/देखभाल दुरुस्‍ती
  3. प्राथमिक आरोग्‍य केंद्राचे बळकटीकरण
  4. उपकेंद्राची स्‍थापना
  5. विभागीय असमतोल- प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र , उपकेंद्र यांची स्‍थापना व बांधकामे

आरोग्‍य संस्‍था स्‍थापन  करण्‍यासाठी केंद्र सरकारचे लोकसंख्‍येचे निकष

क्रम

संस्‍था

लोकसंख्‍येचा निकष

बिगर आदिवासी  

आदिवासी  

उपकेंद्र

५०००

३०००

प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र

३००००

२००००

 

 महाराष्‍ट्रातील प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र व  उपकेंद्र यांची जिल्‍हानिहाय संख्‍या

अ.क्र.

जिल्‍हा

प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र

उपकेंदे

आदिवासी

बिगर आदिवासी

एकुण

आदिवासी

बिगर आदिवासी

एकुण

ठाणे

१५

१८

३३

९४

९७

१९१

पालघर

३६

१०

४६

२६२

५२

३१४

रायगड

५१

५४

१९

२६९

२८८

ठाणे मंडळ

५४

७९

१३३

३७५

४१८

७९३

धुळे

१४

२७

४१

९१

१४१

२३२

नंदुरबार

५६

६१

२८०

१३

२९३

जळगांव

७६

७८

१६

४२७

४४३

नाशिक

५२

६०

११२

३००

२९२

५९२

अहमदनगर

८९

९८

४८

५१७

५६५

नाशिक मंडळ

१३३

२५७

३९०

७३५

१३९०

२१२५

पुणे

९३

१०१

६१

४८१

५४२

१०

सातारा

८४

८४

४१४

४१४

११

सोलापूर

७७

७७

४३४

४३४

पुणे मंडळ

२५४

२६२

६१

१३२९

१३९०

१२

कोल्‍हापूर

७८

७८

४१३

४१३

१३

सांगली

६४

६४

३४६

३४६

१४

रत्‍नागिरी

६७

६७

३७८

३७८

१५

सिंधुदुर्ग

३८

३८

२४८

२४८

कोल्‍हापूर मंडळ

२४७

२४७

१३८५

१३८५

१६

औरंगाबाद

५१

५१

२७९

२७९

१७

जालना

४४

४४

२२३

२२३

१८

परभणी

३७

३७

२१५

२१५

१९

हिंगोली

२४

२४

१३२

१३२

औरंगाबाद मंडळ

१५६

१५६

८४९

८४९

२०

लातूर

५०

५०

२५२

२५२

२१

उस्‍मानाबाद

४४

४४

२१५

२१५

२२

बीड

५२

५२

२९६

२९६

२३

नांदेड

१४

५४

६८

९२

२८५

३७७

लातूर मंडळ

१४

२००

२१४

९२

१०४८

११४०

२४

अकोला

३१

३१

१७९

१७९

२५

वाशिम

२५

२५

१५३

१५३

२६

अमरावती

११

४८

५९

९५

२४४

३३९

२७

यवतमाळ

१९

४८

६७

११९

३२७

४४६

२८

बुलढाणा

५२

५२

२८०

२८०

अकोला मंडळ

३०

२०४

२३४

२१४

११८३

१३९७

२९

नागपूर

४९

५३

२६

२९०

३१६

३०

वर्धा

३१

३१

१८१

१८१

३१

भंडारा

३३

३३

१९३

१९३

३२

गोंदिया

१९

२१

४०

१२९

१२४

२५३

३३

चंद्रपूर

५७

६५

६४

२७८

३४२

३४

गडचिरोली

४७

४८

३७६

३७६

नागपूर मंडळ

७८

१९२

२७०

५९५

१०६६

१६६१

एकुण

३१७

१५८९

१९०६

२०७२

८६६८

१०७४०