संपर्क

मंत्री

मागे

मंत्री

नाव संपर्क क्र ई-मेल
डॉ. दीपक सावंत
मा. मंत्री सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण
२२०२२१०० (का) min.familywelafre@gmail.com

२२८८६२९३

(F)

राज्यमंत्री

नाव संपर्क क्र
श्री. विजय सि. देशमुख
मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक आरोग्य
२२८८६०२५ (का)
२२०२३९९२ (F)

अधिकारी 

नाव संपर्क क्र ई-मेल
श्री. परिमल सिंह 
प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था 
२४११३०९७ / ५६१९ / ५७९१  (का) pd@nahasacs.org

 

 
डॉ. निधी पांडे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी  
२४९९९२०३/२०४/२०५  (का)  

मंत्रालय

मागे

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, जी.टी.हॉस्पीटल कंपाऊंड, 10 वा मजला दूरध्वनी क्रमांक :- 22617510, 22617647, 22617514, 22617394.
अ.क्र. नाव पदनाम स्थान मोबाईल नं. कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक/ विस्तार क्रमांक/ एस.टी.डी. क्रमांक फॅक्स क्रमांक ई-मेल आयडी
1 डॉ. प्रदीप कुमार व्यास  प्रधान  सचिव सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, जी.टी.हॉस्पिटल कंपाऊंड, 10 वा मजला, कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, मुंबई-400 001   22617388 वि.क्र. 204 , 211 22617999  
1               (सचिव - 2 पदभार )   वि.क्र. 204 , 211 22617999 sec1.mph-mh@nic.in
2 प्रधान सचिवयांचे स्वीय सहायक      वि.क्र. 216 , 217    
3 श्री. प्र. शा. इंदलकर    विशेष कार्य अधिकारी  9987121411 वि.क्र. 223    
4 श्री. वि. र. दहिफळे  सह सचिव  8108999899 स्वीय सहायक 225, वि.क्र. 210     
5 श्री. ता. मा. कोळेकर  सह सचिव  9892283067 स्वीय सहायक 227, वि.क्र. 209    
6 श्री.शे.व.ढवळे उप सचिव 9819819777

स्वीय सहायक  226 वि.क्र. 207

   
7 श्री.रा.शं.जाधव सह सचिव 9665226728 

स्वीय सहायक  229 वि.क्र. 206

   
8 रिक्त उप सचिव   वि.क्र. 208    
9 श्री.हे.गो.म्हापणकर अवर सचिव   आस्थापना वि.क्र. 212 /219    
10 श्री.म.सा.ठोंबरे अवर सचिव   आरोग्य 7 वि.क्र. 230    
11 श्री.सं.गि.पाटील अवर सचिव   सेवा 1 वि.क्र. 247    
12 श्री.वि.पु.घोडके अवर सचिव   सेवा  2 वि.क्र. 220    
13 श्री.अ.वि.कदम अवर सचिव   आरोग्य-3अ वि.क्र. 222    
14 श्री.भा.बा.पाटील अवर सचिव   सेवा -3 वि.क्र. 257/221    
15 श्री.स.नु.गावित  अवर सचिव   सेवा 4 ब वि.क्र. 238    
16 श्री.अ.ता.उईके अवर सचिव   आरोग्य ४ वि.क्र. 232    
17 श्री.पं.खं.जाधव अवर सचिव   ई-गव्हर्नन्स वि.क्र. 244    
18 श्री.वि.स.ब्राह्मणे कक्ष अधिकारी   आरोग्य-5 वि.क्र. 250    
19 श्रीमती य.ध.जाधव अवर सचिव   कु.क. वि.क्र. 245    
20 श्री.रा.श्री.कारंजकर अवर सचिव   विधी वि.क्र. 255    
21 श्री.सं.रा.मोरे अवर सचिव   समन्वय-1 वि.क्र. 246    
22 श्री.अ.वा.जाधव कक्ष अधिकारी   नोंदणीशाखा वि.क्र. 213 / 215    
23 श्रीमती उज्वला रणसिंग अवर सचिव   सेवा-4 वि.क्र. 256    
24 श्री.पं.खं.जाधव अवर सचिव   अर्थसंकल्प वि.क्र. 249    
25 श्री.अ.वा.बुधे कक्ष अधिकारी   सेवा 4 अ वि.क्र.239    
26 श्री.प्र.मु.काकड अवर सचिव   सेवा 5 वि.क्र. 234    
27 श्रीमती शै.ब.यादव कक्ष अधिकारी   लेखा, आरोग्य-7अ (अतिरिक्त कार्यभार) वि.क्र. 242    
28 श्रीमती ज. सु. जाधव  कक्ष अधिकारी   रा.का.वि.-2 वि.क्र. 236    
29 श्रीमती स्ने.म. दोरनाल कक्ष अधिकारी   आरोग्य-6 वि.क्र. 235    
30 श्री.प्र.शा.इंदलकर  अवर सचिव   आरोग्य-3 वि.क्र.218    
31 श्री.तु.मु.शिंदे कक्ष अधिकारी   समन्वय 2 वि.क्र.248    
32 श्रीमती शा.मा.होरंबळे कक्ष अधिकारी   रोखशाखा वि.क्र.241    
33 श्री. ग.सु.कुलकर्णी कक्ष अधिकारी   आरोग्य 8 वि.क्र.237    

आरोग्य सेवा संचालनालय आरोग्य भवन मुंबई

मागे

 
अ. क्र. नाव पदाचे नाव ठिकाण भ्रमणध्‍वनी क्रमांक कार्यालयीन दुरध्‍वनी क्रमांक एसटीडी कोड सहीत व विस्‍तारीत क्रमांक फॅक्‍स क्रमांक ईमेल
1

श्री. परिमल सिंह

आयुक्त(आरोग्य सेवा) व अभियान संचालक(रा. आ. अ) मुंबई    ०२२-२२७१७५१८   mdnrhm09@gmail.com  
डॉ. संजीव कांबळे  संचालक आरोग्‍य सेवा संचालनालय, मुंबई   ०२२-२२६२०२९२/२२६२१००६ 22620234

dhs_2005@rediffmail.com
 

dhsmumbai7@gmail.com

डॉ.अर्चना पाटील अति.संचालक(कु.क ) पुणे 9869394115 ०२२-२२६११४७१ 22621036 mentalhealth07@gmail.com
डॉ.साधना तायडे सहसंचालक( अंधत्व) आरोग्‍य सेवा संचालनालय, मुंबई 9833781535      
डॉ.नितिन अंबाडेकर सहसंचालक(रुग्‍णालय-राज्‍यस्‍तर)(अति.कार्यभार) आरोग्‍य सेवा संचालनालय, मुंबई   ०२२-२२६५३४६० 22653460 jtdirectormed@gmail.com
jdhs03@gmail.com
डॉ.नितीन अंबाडेकर  सहसंचालक(प्रा.आ.कें./उपकेंद्रे/दवाखाने)(अति.कार्यभार) आरोग्‍य सेवा संचालनालय, मुंबई   ०२२-२२६२०२४९ &22621036 pde.dhs@gmail.com
डॉ.नितीन अंबाडेकर  सहसंचालक(खरेदी कक्ष) आरोग्‍य सेवा संचालनालय, मुंबई   ०२२-२२६५१०२६/२२६३१८३१ 22655799 procurementcell@gmail.com
डॉ.साधना तायडे सहसंचालक(असंसर्गजन्यरोग, अनिका व इतर) आरोग्‍य सेवा संचालनालय, मुंबई 9833781535 ०२२-२२६२१०४७ 22621047 npcb.mumbai@gmail.com
श्री.इंद्रजीत गोरे   सहसंचालक(अवप्र) आरोग्‍य सेवा संचालनालय, मुंबई   ०२२-२२६२०९२५ 22642955 jointdiretoresttbud@gmail.com
१० डॉ. गौरी राठोड उपसंचालक(रुग्‍णालय) आरोग्‍य सेवा संचालनालय, मुंबई 9969019554 ०२२-२२६११४७१/२२६२०२२० 22653460 jdhs03@gmail.com
११   उपसंचालक(प्रा.आ.कें./उपकेंद्रे/दवाखाने) आरोग्‍य सेवा संचालनालय, मुंबई        
१२ डॉ.आर टी चव्हाण  उपसंचालक(शुश्रुषा) आरोग्‍य सेवा संचालनालय, मुंबई   ०२२-२२६२६७४०/२२६१२६७४० - dd_nursing@rediffmail.com
१३   उपसंचालक(नियोजन) आरोग्‍य सेवा संचालनालय, मुंबई   ०२२-२२६९८३७६ - dyplanning@gmail.com
१४   उपसंचालक(गलगंड)(अति.कार्यभार) आरोग्‍य सेवा संचालनालय, मुंबई   ०२२-२२६२०२४९ - -
१५ डॉ.आर एम कुंभार  उपसंचालक(खरेदी कक्ष) आरोग्‍य सेवा संचालनालय, मुंबई   - - -
१६ डॉ.वाय.पी.मुळे उपसंचालक(मौखिक आरोग्य) आरोग्‍य सेवा संचालनालय, मुंबई

9892918902

9757260835

  - dhs_fw@rediffmail.com
dhs_epi@rediffmail.com
१७ डॉ.कारभारी खरात  सहा.संचालक(मुख्‍यालय) आरोग्‍य सेवा संचालनालय, मुंबई 9867218957 ०२२-२२६२०२२० - dhs_2005@rediffmail.com
 
१८   सहा.संचालक(माअप्र) आरोग्‍य सेवा संचालनालय, मुंबई 9421858877  ०२२-२२७०३८६१ -  
१९ डॉ.उमेश य. शिरोडकर  सहा.संचालक (कुटुंब कल्याण ) आरोग्‍य सेवा संचालनालय, मुंबई 9892726618  ०२२-२२६२०२२० -  
२० डॉ.यु.डी.मारुलकर सहा.संचालक(मानसिक आरोग्य) आरोग्‍य सेवा संचालनालय, मुंबई 9892973589 - -  
२१ डॉ.हेमंत जोशी सहा.संचालक (कुष्‍ठ) ईएसआयएस, मुलुंड मुलुंड - ०२२-२५९१६२५२/२३५२३४१६ - adhsl_mumbai@rediffmail.com
२२ डॉ. ए. एस विर्धे  सहा.संचालक  (अं.निका.) आरोग्‍य सेवा संचालनालय, मुंबई
9423206193
-022-22621047 - npcb.mumbai@gmail.com
२३  

सहा.संचालक(कु.क )

आरोग्‍य सेवा संचालनालय, मुंबई   - -  
२४ डॉ.यु.डी.मारुलकर सहा.संचालक(रुग्णालय) आरोग्‍य सेवा संचालनालय, मुंबई 9892973589      
२५ श्री. एस सुरवाडे   मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  आरोग्‍य सेवा संचालनालय, मुंबई        
२६ श्री.शैलेश पाटणकर  मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  आरोग्‍य सेवा संचालनालय, मुंबई 9867554890      
२७ डॉ. संजय जाधव सहा.संचालक(राज्यरक्तसंक्रमण परिषद) आरोग्‍य सेवा संचालनालय, मुंबई 9821006316 - -  
२८ डॉ. विजय कंदेवाड  

सहसंचालक  (तांत्रिक)

राआअ, मुंबई  

-022-22717513

-022-22622027

-  

राज्यातील आरोग्य सेवा उपसंचालकांची यादी

मागे

अनुक्रमांक मुख्यालय नाव पदनाम कार्यालय फॅक्स भ्रमणध्वनी ई-मेल
उपसंचालक पुणे

डॉ. ए.एच.चव्हाण

आरोग्य सेवा उपसंचालक पुणे 020-26052300 26135136

9028005347

9881664567

ddhspune@yahoo.co.in

ddhspune@rediffmail.co.in
उपसंचालक नासिक डॉ बी. डी. पवार आरोग्य सेवा उपसंचालक नासिक 0253-2581471 2312110 9422240656

ddhsnsk@rediffmail.com

ddhsnsk@gmail.com
उपसंचालक ठाणे डॉ संजीव कांबळे आरोग्य सेवा उपसंचालक ठाणे 022-25821474 25815030 9869972056

ddhsthane@rediffmail.com

nrhmthanecircle@rediffmail.com
उपसंचालक कोल्हापूर डॉ. आर.बी. मुगडे आरोग्य सेवा उपसंचालक कोल्हापूर 0231-2667565

2660149/

2604060
9860853810

ddhs_kop@yahoo.co.in

ddhskol@rediffmail.com
उपसंचालक औरानागाबाद डॉ आर.टी. चव्हाण आरोग्य सेवा उपसंचालक औरंगाबाद 0240-2334049/  2334254 2341141 9822209188

ddhsabad@rediffmail.com

ddhsabad@gmail.com
उपसंचालक लातूर डॉ एस पी. पाटील आरोग्य सेवा उपसंचालक लातूर 02382-246110 243374 9422468316 ddhsphc12@rediffmail.com ddhslatur2008@yahoo.com
उपसंचालक अकोला डॉ ए. एस. लव्हाळे आरोग्य सेवा उपसंचालक अकोला , Akola 0724-2435248 2437001 9422140511

ddhsako@rediffmail.com

ddhsakola@gmail.com
उपसंचालक नागपूर डॉ एस. के. जयस्वाल आरोग्य सेवा उपसंचालक नागपूर 0712-2461933/  2422665 2465242/   2448799 9422150677

ddhsngp@rediffmail.com

ddhsngp@gmail.com

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आरोग्य भवन, मुंबई

 

अनुक्रमांक मुख्यालय नाव पदनाम कार्यालय भ्रमणध्वनी ई-मेल
1 रा.आ.अ डॉ. संजीव कुमार  आयुक्त (आरोग्य सेवा .) व संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान २२-२२७१७५१८ - mdnrhm.mumbai@gmail.com
रा.आ.अ डॉ. सतीश पवार  अतिरिक्त आयुक्त (राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान ) ०२२-२२७१७५२४    
रा.आ.अ रविंद्र शेळके  संचालक (वित्त) २२-२२७१७५६०     ravindra.shelke@gov.in
रा.आ.अ डॉ. विजय कंदेवाड   सहसंचालक (तांत्रिक) २२-२२७१७५१४   bdpawarbd@gmail.com
रा.आ.अ डॉ.दीप्ती  पाटील  सहसंचालक (अतांत्रिक) २२-२२७१७५७०    
रा.आ.अ डॉ.जितेंद्र काकुस्ते  सहाय्यक संचालक  २२-२२७१७६०४    raghunath.rathod@gov.in

जिल्हा आरोग्य अधिकारी

मागे

अनुक्रमांक मुख्यालय नाव पदनाम संपर्क तपशील
ठाणे डॉ बी.एस.सोनवणे जिल्हा आरोग्य अधिकरी ठाणे 022-25369682
रायगड डॉ एच.ए.पाटोळे जिल्हा आरोग्य अधिकरी रायगड 02141-222077/228377
रत्नागिरी डॉ आर.एन.खंडागळे जिल्हा आरोग्य अधिकरी रत्नागिरी 02352-221403/226713
सिंधुदुर्ग डॉ अनिरुद्ध आठल्ये जिल्हा आरोग्य अधिकरी सिंधुदुर्ग 02362-228842/228842
नासिक डॉ एस.एस.वाकचौरे जिल्हा आरोग्य अधिकरी नासिक 0253-2508512/2500024
धुळे डॉ एस.एस.मोरे जिल्हा आरोग्य अधिकरी धुळे
05262-237139/237139
नंदुरबार डॉ पी. एम. पाडवी जिल्हा आरोग्य अधिकरी नंदुरबार
02564-210061/210235
जळगाव डॉ एस पी. पवार जिल्हा आरोग्य अधिकरी जळगाव 0257-2229593/2223074
अहमदनगर डॉ पी.डी.गांडाळ जिल्हा आरोग्य अधिकरी अहमदनगर 0241-2327425/2323752
१० पुणे डॉ एन.डी.देशमुख जिल्हा आरोग्य अधिकरी पुणे 020-26129965/26051418
११ सोलापूर डॉ एस.एम.भडकुंबे जिल्हा आरोग्य अधिकरी सोलापूर 0217-2726578/2622652
१२ कोल्हापूर डॉ आर.एस.आडकेकर जिल्हा आरोग्य अधिकरी कोल्हापूर 0231-2652327/260312
१३ सांगली डॉ रामचंद्र हंकारे जिल्हा आरोग्य अधिकरी सांगली 0233-2373032/2374462
१४ सातारा डॉ डी.के.माने जिल्हा आरोग्य अधिकरी सातारा 02162-233025/233025
१५ औरंगाबाद डॉ बी.टी.जमादार. जिल्हा आरोग्य अधिकरी औरंगाबाद 0240-2331572/2350744
१६ जालना डॉ व्ही.एस.भटकर जिल्हा आरोग्य अधिकरी जालना 02482-225308/225703
१७ परभणी डॉ  व्‍ही. आर.मेकाने जिल्हा आरोग्य अधिकरी परभणी 02452-222981/220526
१८ हिंगोली डॉ ए.बी.बनसोडे जिल्हा आरोग्य अधिकरी हिंगोली 02456-223062/223062
१९ लातूर डॉ एस.एस.शेळके जिल्हा आरोग्य अधिकरी लातूर 02382-242806/243806
२०. उस्मानाबाद डॉ आर.ए.एस..हाश्‍मी जिल्हा आरोग्य अधिकरी उस्मानाबाद 02472-227258/227258
२१ बीड डॉ जी. एस. डोईफोडे जिल्हा आरोग्य अधिकरी बीड 02442-222374/222374
२२ नांदेड डॉ बी.एम.शिंदे जिल्हा आरोग्य अधिकरी नांदेड 02462-234614/234614
२३ अकोला डॉ एन.एन.अंबाडेकर जिल्हा आरोग्य अधिकरी अकोला 0724-2435075/2435075
२४ अमरावती डॉ आर.जे.पराडकर जिल्हा आरोग्य अधिकरी अमरावती 0721-2662591/2662591
२५ बुलढाणा डॉ. आर. बी. कसबे जिल्हा आरोग्य अधिकरी बुलढाणा 07262-242574/242574
२६ वाशीम डॉ पी.आर.बायस जिल्हा आरोग्य अधिकरी वाशीम 07252-233132/233132
२७ यवतमाळ डॉ के. झेड. राठोड जिल्हा आरोग्य अधिकरी यवतमाळ 07232-242298/242298
२८ नागपूर डॉ वाय.एस.सवई जिल्हा आरोग्य अधिकरी नागपूर 0712-2560653/2564843
२९ वर्धा डॉ डी.जी.चव्हाण जिल्हा आरोग्य अधिकरी वर्धा 07152-243428/241959
३० भंडारा डॉ विजय डोईफोडे जिल्हा आरोग्य अधिकरी भंडारा 07184-252317/253594
३१ गोंदिया डॉ एच एस कळंबकर जिल्हा आरोग्य अधिकरी गोंदिया 07182-231136
३२ चंद्रपूर डॉ एस.जी. गोगुलवार जिल्हा आरोग्य अधिकरी चंद्रपूर 07172-253275
३३ गडचिरोली डॉ. के.आर.भंडारी जिल्हा आरोग्य अधिकरी गडचिरोली
07132-22317

जिल्हा शल्य चिकित्सक

Back

शल्य चिकित्सक
Sr. No. Name Designation Location Mobile No. Office Landline No.with STD Code and Extension No. (if any) Fax No. Email ID
1 डॉ. गौरी राठोड शल्य चिकित्सक, ठाणे, सी.एस ठाणे, सी.एस 942158877 022-25471409 25471409 cs_tan@rediffmail.com
2 डॉ. अजित गवळी शल्य चिकित्सक, रायगड रायगड 9422096363 02141-222157 225634 cs_rgd@rediffmail.com
ghalibag@yahoo.co.in
3 डॉ. एल.डी.नरोळे शल्य चिकित्सक, रत्नागिरी रत्नागिरी 9422217758 02352-222363 222362 cs_ratnagiri@rediffmail.com
4 डॉ. ई.डी.माले शल्य चिकित्सक, नाशिक नाशिक
9404042297
0253-2576106 2577949 csnashik@rediffmail.com
5 डॉ. सुनील भामरे शल्य चिकित्सक, धुळे धुळे 7588305246 02562-282875 282875 csdhule@gmail.com
6 डॉ. आर.डी.भोये शल्य चिकित्सक, नंदुरबार नंदुरबार 9011804961 02564-210122 210136 rmochndb@gmail.com
7 डॉ. आर के. शेळके शल्य चिकित्सक, जळगाव जळगाव 9822112887 0257-2226642 2232390 cs_jalgaon@gmail.com
8 डॉ. एस.एम.सोनवणे शल्य चिकित्सक, अहमदनगर अहमदनगर 9822678320 0241-2430127 2430127 csanagar@gmail.com
9 डॉ. शल्य चिकित्सक, सोलापूर पुणे   020-27285715 27286458 csandhpune@yahoo.co.in
10 डॉ. डी.एन.रावखांडे शल्य चिकित्सक, सोलापूर सोलापूर 9422038974 0217-2310745 2310745 cssolapur@gmail.com
11 डॉ. आर.सी.चौगुले शल्य चिकित्सक, कोल्हापूर कोल्हापूर 9850559525 0231-2644352 2644352 cs_kop@yahoo.com
rhcellkolhapur@gmail.com
12 डॉ. अविनाश लोखंडे शल्य चिकित्सक, सांगली सांगली 9422084690 0233-2374651 2374585 cssatara10@gmail.com
13 डॉ. एस.पी.जगदाळे शल्य चिकित्सक, सातारा सातारा 9422400373 02161-238494 238494 cssatara10@gmail.com
14 डॉ. आर. डी. माने शल्य चिकित्सक, सिंधुदुर्ग सिंधुदुर्ग 9422046562 02362-228902 228902 cssindhudurga@yahoo.co.in
15 डॉ. जी. एम. गायकवाड शल्य चिकित्सक, औरंगाबाद औरंगाबाद 9423157942 2331019 0240-2341892 cs_aurangabad@rediffmail.com
csaurangabad2@gmail.com
16 डॉ. प्रताप जाधव शल्य चिकित्सक, जालना जालना 9422291240 02482-224349 02482-225508 csjalna11@gmail.com
17 डॉ. जी.आर.फडणीस शल्य चिकित्सक, परभणी परभणी 9422211936 02452-220182 230831(f.w.h) 231387(N.W) cs_parbhani@rediffmail.com
18 डॉ. एच. आर. बोरसे शल्य चिकित्सक,हिंगोली हिंगोली 9422791259 02456-224117 223334 cshingoli123@gmail.com
19 डॉ. बी.एस.कोरे शल्य चिकित्सक,लातूर लातूर 9011430402 02382-249183 249183 csnrhmlatur@rediffmail.com
20 डॉ. ए.एन.बोलडे शल्य चिकित्सक,बीड बीड 9096187708 02442-221598 222618 cs_beed@rediffmail.com
21 डॉ. जे.एम.चव्हान शल्य चिकित्सक, उस्मानाबाद उस्मानाबाद 9765444484 02472-226924 226924 cs_osmanabad@rediffmail.com
22 डॉ. व्ही.पी.कांदेवाड शल्य चिकित्सक, नांदेड नांदेड 9326893673 02462-234750 245526 cs_nanded@rediffmail.com
23 डॉ. आर.एच.गिरी शल्य चिकित्सक, अकोला अकोला 9423399915 0724-2435018 2437078 cs_akola@rediffmail.com
24 डॉ. राऊत शल्य चिकित्सक, अमरावती अमरावती 9503440666 0721-2663337 2663338 cs_amaravati@rediffmail.com
25 डॉ. एस.बी.गजरे शल्य चिकित्सक, बुलढाणा बुलढाणा 9422705510 07262-242423 242423 cs_buldhana@rediffmail.com
26 डॉ. निखाडे शल्य चिकित्सक,यवतमाळ यवतमाळ 9822678320 07232-243162 242465 csyeotmal@gmail.com
27 डॉ. क्षीरसागर शल्य चिकित्सक, वाशिम वाशिम   07252-235720 233066 cs_washim@rediffmail.com
28 डॉ. यू.बी.नावाडे शल्य चिकित्सक, वर्धा नागपुर 9423393647 0712-2726126 2774766 nawadeumesh@gmail.com
29 डॉ. एम.एल.सोनोणे शल्य चिकित्सक, वर्धा वर्धा 9423681295 07152-243066 250624(L-F) cswardha@rediffmail.com
30 डॉ. डी.व्ही.पातूरकर शल्य चिकित्सक, भंडारा भंडारा 9850311675 07184-257937 255670 dvpatutkar@yahoo.in
31 डॉ. आर.के.धाकाटे

शल्य चिकित्सक,

गोंदिया

गोंदिया 9823169131 07182-235595 235595 Cs_gondia@rediffmail.com
32 डॉ. प्रमोद सोनुणे शल्य चिकित्सक, चंद्रपुर चंद्रपुर 9561962697 07172-252103 253992 cs_chandrapur@rediffmail.com
33 डॉ.आर.ए.एस.फारुकी शल्य चिकित्सक, गडचिरोली गडचिरोली 9423422570 07132-222320 222644 csghgadchiroli@gmail.com

महाराष्ट्रातील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची यादी

मागे

अनुक्रमांक मुख्यालय नाव पदनाम कार्यालयीन दूरध्वनी
अहमदनगर श्री. शैलेश नावळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी अहमदनगर ०२४१-२३५५२१९
अकोला श्री ए.बी उन्‍हळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अकोला ०७२४-२४३५२१३
अमरावती श्री अनील भंडारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमरावती ०७२१-२६६२९२६
औरंगाबाद श्री दीपक चौधरी मुख्य कार्यकारी अधिकारी औरंगाबाद ०२४०-२३३१२९१
भंडारा श्री राहुल द्विवेदी मुख्य कार्यकारी अधिकारी भंडारा ०७१८४-२५२३३१
बीड श्री आर.डी.जवलेकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीड ०२४४२-२२२३२३
बुलढाणा श्री ओमप्रकाश देश्‍मुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी बुलढाणा ०७२६२-२४२३०९
चंद्रपूर श्रीमती आशुतोष सलिल मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रपूर ०७१७२-२५६४०१
धुळे श्री अनिल लांडगे मुख्य कार्यकारी अधिकारी धुळे ०२५६२-२३७७०१
१० गडचिरोली श्री संपदा मेहता मुख्य कार्यकारी अधिकारी गडचिरोली ०७१३२-२२२३०४
११ गोंदिया श्री. डी.डी. शिंदे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोंदिया ०७१८२-२३६४२५
१२ हिंगोली श्री पी.व्‍ही. बनसोडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिंगोली ०२४५६-२२१८२६
१३ जळगाव श्रीमती शितल ऊगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी जळगाव ०२५७-२२२३११४
१४ जालना श्री प्रेरणा देशभ्रतार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जालना ०२४८२-२२५७९२
१५ कोल्हापूर श्री.व्‍ही.एन. सुर्यवंशी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोल्हापूर ०२३१-२६५५५९८
१६ लातूर श्री एन.एस.ननावरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लातूर ०२३८२-२४२९७०
१७ नागपूर श्री प्रदीप पी. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नागपूर ०७१२-२५६१४६१
१८ नांदेड श्री ए. आर. काळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नांदेड ०२४६२-२३४२०७
१९ नंदुरबार श्री आर. वी. गमे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंदुरबार ०२५६४-२१०२२१
२०. नासिक श्री सुखदेव बनकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नासिक ०२५३-२५९७२७९
२१ उस्मानाबाद श्री सुमन रावत मुख्य कार्यकारी अधिकारी उस्मानाबाद ०२४७२-२२२८४०
२२ परभणी श्री एस. एस. डुंबरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी परभणी ०२४५२-२४२९००
२३ पुणे श्री के. बी. उमाप मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुणे ०२०-२६१३४३१३
२४ रायगड श्री ए. बी. मीसाळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी रायगड ०२१४१-२२२०२४
२५ रत्नागिरी श्री बाळासाहेब जगताप मुख्य कार्यकारी अधिकारी रत्नागिरी ०२३५२-२२२३८६
२६ सांगली श्री एस. एम. लोखंडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सांगली ०२३३-२३७३००८
२७ सातारा श्री अभिजीत बांगर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सातारा ०२१६२-२३०६८८
२८ सिंधुदुर्ग श्री डी.डी.पांढरपटटे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधुदुर्ग ०२३६२-२२८८०७
२९ सोलापूर श्री श्वेता सिंघाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोलापूर ०२१७-२६२५५००
३० ठाणे श्री शेखर गायकवाड मुख्य कार्यकारी अधिकारी ठाणे ०२२-२५३३२७९६
३१ वर्धा श्री उदय चौधरी मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्धा ०७१५२-२४०२३१
३२ वाशीम श्री रुचेश जयवंशी मुख्य कार्यकारी अधिकारी वाशीम ०७२५२-२३२८६१
३३ यवतमाळ श्री मल्लिनाथ काळशेट्टी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यवतमाळ ०७२३२-२४४२५१

महाराष्ट्रातील जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापकांची यादी

मागे

अनुक्रमांक मुख्यालय नाव पदनाम कार्यालयीन दूरध्वनी
अहमदनगर श्री पवन वाडकर जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक अहमदनगर ०२४१-२३२९५४२
अकोला श्री प्रशांत ठाकरे जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक अकोला ०७२४-२४३७३७०/२४३५०७५
अमरावती श्री रोहिणी लहाने जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक अमरावती ०७२१-२५५०४४५
औरंगाबाद श्रीमती विनायक मुंढे जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक औरंगाबाद ०२४०-२३४७१६६
भंडारा डॉ अश्विन राग्मवर जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक भंडारा ०२४४२-२५०७५१
बीड श्री शरद सवाई जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक बीड ०७१८४-२२५९१०
बुलढाणा वैभव खुजे जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक बुलढाणा ०७२६२-२४२६४९
चंद्रपूर श्री श्रीनिवास मुळावर जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक चंद्रपूर ०७१७२-२७१७७६/२०३००१३
धुळे श्रीमती. ए के आठवले जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक धुळे ०२५६२-२३२०३३
१० गडचिरोली श्रीमती अनुपम गवळी जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक गडचिरोली ०७१३२-२२२३१७
११ गोंदिया  अर्चना वानखेडे जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक गोंदिया ०७१८२-२३३३४४
१२ हिंगोली रावसाहेब शेळके जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक हिंगोली ०२४५६-२२३१७५
१३ जळगाव   जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक जळगाव ०२५७-२२२९५९३
१४ जालना श्री शंकर तावडे जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक जालना ०२४८२-२२५७५३
१५ कोल्हापूर स्मिता कंदरे जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक कोल्हापूर ०२३१-२६५६६१७
१६ लातूर श्री हेमंत साळुंखे जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक लातूर ०२३८२-२४३८०६
१७ नागपूर दीपिका गोरडे जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक नागपूर ०७१२-२५६२४४८
१८ नांदेड श्री जुनेद सलीम जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक नांदेड ०२४६२-२३०११४
१९ नंदुरबार श्री करुणा हरळे जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक नंदुरबार ०२५६४-२२१००७/२२३७३७
२०. नासिक श्री व्ही एन काटोलकर जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक नासिक

०२५३-२५०००२४/२५०८५१२

२१ उस्मानाबाद श्री डी के गाडेकर जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक उस्मानाबाद ०२४७२-२२१६१३
२२ परभणी श्री राजेश बुरे जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक परभणी ०२४५२-२२११३३
२३ पुणे श्री प्रियल पैठणकर जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक पुणे ०२०-२६१२९९६५
२४ रायगड डॉ नीलेश कोकरे जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक रायगड ०२१४१-२२३५७०
२५ रत्नागिरी श्री ए ए चौगुले जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक रत्नागिरी ०२३५२-२२७६९८
२६ सांगली श्रीमती आशा कुडचे जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक सांगली ०२३३-२३७३०३२
२७ सातारा श्रीमती पूनम शिंदे जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक सातारा ०२१६२-२३५९४८
२८ सिंधुदुर्ग श्री एस जी सावंत जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक सिंधुदुर्ग ०२३६२-२२८५६८
२९ सोलापूर आमरसिंग जाधव जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक सोलापूर ०२१७-२७२६५७८/२५५४१९१
३० ठाणे   जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक ठाणे ०२२-२५३८७२४२
३१ वर्धा डॉ अनुजा बारापात्रे जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक वर्धा ०७१५२-२४२०३४
३२ वाशीम डॉ डी आर ससे जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक वाशीम ०७२५२-२३३१३२
३३ यवतमाळ डॉ राहुल राजेश मणियार जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक यवतमाळ ०७२३२-२५२१३३

महाराष्ट्रातील मंडलकार्यक्रम व्यवस्थापकांची यादी

मागे

क्र. मंडळ अधिकाऱ्याचे नाव पदाचे नाव कार्यालय दूरध्वनी ई - मेल
अकोला पंकज जगताप मंडळ कार्यक्रम व्यवस्थापक अकोला ०७२४-२४२०९९५/२४२०८९५ cpmakola.nrhm@gmail.com
औरंगाबाद अक्रुर सोळुंके मंडळ कार्यक्रम व्यवस्थापक औरंगाबाद ०२४०-२३४५३५७ cpmabad@gmail.com
कोल्हापूर उपासना नाईक मंडळ कार्यक्रम व्यवस्थापक कोल्हापूर ०२३१-२६५९९०१ naikupasana@gmail.com
लातूर जीवराज आंधळे मंडळ कार्यक्रम व्यवस्थापक लातूर ०२३८२-२५३६००/२५३७०० cpm_ddhslatur@yahoo.com
नागपूर मनीष नंदनवार मंडळ कार्यक्रम व्यवस्थापक नागपूर ०७१२-२४६००६६ cpmnagpur111@gmail.com
नाशिक पंकज चव्हाण मंडळ कार्यक्रम व्यवस्थापक नाशिक ०२५३-२३१७९५६/२५८१४७२ cpmddnashik@gmail.com
पुणे गणेश जगताप मंडळ कार्यक्रम व्यवस्थापक पुणे ०२०-२६१२६८७० cpmnrhmpune11@gmail.com
ठाणे नेहा अबिटकर मंडळ कार्यक्रम व्यवस्थापक ठाणे ०२२-२५८२३४४८ nrhmthanecircle@rediffmail.com

रुग्णालय समितीची यादी

 
अधिक रुग्णालय समितीची यादी

वैद्यकीय अधीक्षक

 
अधिक वैद्यकीय अधीक्षक

सहाय्य आणि हेल्पलाईन

 
अधिक सहाय्य आणि हेल्पलाईन