आरोग्य निर्देशक

विविध आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत झालेले कार्य –

एप्रिल २०१७  - जानेवारी  २०१८ 

क्र. आरोग्य कार्यक्रम / निर्देशक

कार्याची अपेक्षित पातळी

२०१७ - २०१८

झालेले कार्य

२०१७ - २०१८

(एप्रिल २०१७ ते जानेवारी २०१८ )

अपेक्षीत पातळीशी टक्‍केवारी
रुग्णालये (DH/GH/WH/SDH/RH)
नवीन बाह्य रुग्ण - १७५१८३८८  -
आंतर रुग्ण - १५०८७७६  -
मोठ्या शस्त्रक्रिया -  ११२६५२  -
लहान शस्त्रक्रिया -  १९१८७१   -
प्रयोगशाळा तपासणी -   ११२५७७७६  -
प्राथमिक आरोग्य केंद्र
बाह्य रुग्ण -  ३०१०२४५३  -
आंतर रुग्ण -  १३५६३८५  -
II प्रजनन व बाल आरोग्य
कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया ५६५०००   ३३७८०५   ६०  
पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रिया ५००००   ९७३९   १९ 
तांबी कार्य ४९००००   ३४१७७७   ७० 
गर्भ निरोधक गोळ्या ३७५०००   २४१३८२  ६४  
निरोध -  ३०४०८६  -
एकूण गरोदर माता नोंदणी २१८९८८३   १८८०४७५   ८६  
१२ आठवड्या च्‍या आतील गरोदर माता नोंदणी १९७०८९५   १२७७१९४   ६५ 
धनुर्वात लस (गरोदर माता) २१८९८८३   १५९८२२३   ७३ 
एकूण प्रसूर्ती २०००७५७   १३२९७४३   ६६ 
१० आरोग्य संस्थेत झालेल्या प्रसूतीं  १३२९७४३   १३१५६७१  ९९
११ एकूण प्रसूतींपैकी आरोग्य संस्थेमध्ये झालेल्या प्रसूती ची टक्‍केवारी  १३२९७४३    ८७२९८२   ६६ 
१२ घरी झालेल्या प्रसूतींची संख्या  १३२९७४३   १०४७२ 
१३ माता मृत्यू -  ८७७  -
१४ वैद्यकीय गर्भपात (१२ आठवड्याचे आतील व १२ आठवड्या नंतर झालेल्या) -  १२३४९४  -
१५ एकूण जिवंत जन्म  १९९०८०३   १३३४९३१   ६७ 
१६ मृत जन्म -  १४२१७  -
१७ अर्भक मृत्यू (० ते ११ महीने वयोगट) -  १४५८०  -
१८ बाल मृत्यू (१ ते ५ वर्ष ) -  २४४९  -
III नियमित लसीकरण
१९ बी. सी. जी. (१ वर्षा आतील) १९९०८०३   १७५०५७७   ८८ 
२० पोलिओ तीन मात्र (१ वर्षा आतील) १९९०८०३   १५६४१७४   ७९ 
२१ संपूर्ण सुरक्षित बालके १९९०८०३   १५०५११२   ७६ 
२२ तिहेरी लस (बुस्टर) १९४९४३५   १४२२५२८   ७३ 
२३ पोलिओ (बुस्टर) १९४९४३५   १४५८१०५   ७५ 
२४ गोवर पहिली मात्रा (९-१२ महिने ) १९९०८०३   १५३३६४३   ७७ 
२५ गोवर दुसरी मात्रा १९४९४३५   १२७८०६०   ६६ 
२६ 'अ' जीवन सत्व पहिली मात्रा १९९०८०३   १४८२३६६   ७४  
२७ तिहेरी लस (५ वर्ष) १९४९४३५   ९२५४०३    ४७  
२८ टी. टी. (१० वर्ष) २५६५७९८   १४३६९५०   ५६ 
२९ टी. टी. (१६ वर्ष) २३२१४३६   १४८३६८१   ६४ 

विविध आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत झालेले कार्य – एप्रिल २०१७ - जानेवारी २०१८

क्र. आरोग्य कार्यक्रम / निर्देशक

कार्याची अपेक्षित पातळी

२०१७ - २०१८

झालेले कार्य

२०१७ - २०१८

अपेक्षित पातळीच्या सध्या कार्य %
IV जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम
३० आरोग्य संस्थेमध्ये झालेल्या प्रसूती -  ८७२९८२   -
३१ आजारी नवजात बालके -  ६८६२२  -
३२ जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत मोफत आहार देण्यात आलेल्या माता -  ६६९८१९  -
३३.अ मोफत संदर्भ सेवा देण्यात आलेल्या माता
घर ते आरोग्य संस्था -  ३८९८०५  -
आरोग्य संस्था ते आरोग्य संस्था -  १५१३३९  -
परत घरी सोडणे. -  ४३५२८५  -
३३.ब मोफत संदर्भ सेवा देण्यात आलेली नवजात बालक
घर ते आरोग्य संस्था -  ३८८६८  -
आरोग्य संस्था ते आरोग्य संस्था -  १९००५  -
परत घरी सोडणे. -  ५१८२१  -
V क्षयरोग
नवीन थुंकी दूषित क्षयरोगी शोधण्याचे प्रमाण (%) -  ५४% -
नवीन थुंकी दूषित क्षयरुग्णाच्या थुंकी रूपांतरणाचा दर (%) - ९०% -
नवीन थुंकी दूषित क्षयरुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (%) - ८५% -
VI कुष्ठरोग
नवीन शोधलेले कुष्ठरुग्ण  १४२८७ -
नवीन कुष्ठरुग्णांपैकी आढळलेल्या बालकांचे प्रमाण (%) - १०.६ -
नवीन कुष्ठरुग्णांपैकी आढळलेल्या दृश्य स्वरूपातील विकृतींचे प्रमाण (%)(ग्रेड II) -  २.४७ -
नवीन कुष्ठरुग्णांपैकी आढळलेल्या सांसर्गिक (एम.बी.) कुष्ठरुग्णांचे प्रमाण (%) -  ५४.१८  -
VII हिवताप
एकुण रक्त नमुने (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षा सर्वेक्षणाद्वारे)  ११६८६१६१  १४२२६९१४   १२२ 
आढळलेले हिवताप रुग्ण -  १५६५७  -
पी. एफ. रुग्ण  ४८८४  -
एकूण रुग्णांपैकी पी. एफ. रुग्णची टक्‍केवारी -  ३१.१९   -
१५ दिवसांच्या आत तपासणी केलेले रक्त नमुने - ९९.८  -
VIII अंधत्व नियंत्रण
झालेल्या मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया ७५००००  ५४९७०१   ७३ 
जमा नेत्रपटले ६६००  ६२१५    ९४.१७ 
शालेय नेत्र तपासणी   २०९५०८२  -
IX पाणी नमूना तपासणी
ग्रामीण भागातील तपासलेले पाणी नमूना  २७९७०७  -
ग्रामीण भागातील आढळलेले दूषित पाणी नमुने - ४४५२८ -
ग्रामीण भागातील पाणी नमुने दूषित आढळण्याचे प्रमाण (%) - १६ -
शहरी भागातील (महानगरपालिका वगळता) तपासलेले पाणी नमुने - १२१८०८ -
शहरी भागातील आढळलेले दूषित पाणी नमुने  ९४७५ -
शहरी भागातील पाणी नमुने दूषित आढळण्याचे प्रमाण (%) -    ८  -
महानगरपालिका क्षेत्रातील तपासलेले पाणी नमुने - ३००४८२ -
महानगरपालिका क्षेत्रातील आढळलेले दूषित पाणी नमुने -  १००९९ -
महानगरपालिका क्षेत्रातील पाणी नमुने दूषित आढळण्याचे प्रमाण (%) -  ३  -