आरोग्य निर्देशक

विविध आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत झालेले कार्य –

एप्रिल २०१६ - ऑक्टोबर २०१६

क्र. आरोग्य कार्यक्रम / निर्देशक

कार्याची अपेक्षित पातळी

२०१६ - २०१७

झालेले कार्य

२०१६ - २०१७

(एप्रिल ते ऑक्टोबर २०१६ )

अपेक्षीत पातळीशी टक्‍केवारी
रुग्णालये (DH/GH/WH/SDH/RH)
नवीन बाह्य रुग्ण - १५६४०७७० -
आंतर रुग्ण - १४०८९११ -
मोठ्या शस्त्रक्रिया - ९४३८७ -
लहान शस्त्रक्रिया - १४५८६८ -
एल.एस.सी.एस. - ३७५९२ -
प्रयोगशाळा तपासणी - १०१०६३२२ -
प्राथमिक आरोग्य केंद्र
बाह्य रुग्ण - २२०१०८७७ -
आंतर रुग्ण - १०३१९७६ -
II प्रजनन व बाल आरोग्य
कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया ५६५००० २१७२२० ३८
१ किंवा २ अपत्यांनंतर केलेली कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया २१७२२० १४०९५९ ६५
पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रिया ५०००० ६०८८ १२
१० तांबी कार्य ४९०००० २४६०५३ ५०
११ गर्भ निरोधक गोळ्या ३७५००० २२८८७० ६१
१२ निरोध - २१२१०४ -
१३ एकूण गरोदर माता नोंदणी २१६८२९२ १२३४२०७ ५७
१४ १२ आठवड्या च्‍या आतील गरोदर माता नोंदणी १९५१४६२ ७९५५०६ ४१
१५ धनुर्वात लस (गरोदर माता) २१६८२९२ ९६६५२४ ४५
१६ लोहयुक्त गोळ्या वाटप (१००) ८६७३१७ ८०३३७४ ९३
१७ लोहयुक्त गोळ्या वाटप (२००) १३००९७५ ५१६८५६ ४०
१८ संपूर्ण सुरक्षित माता २१६८२९२ १००८८८४ ४७
१९ एकूण प्रसूर्ती १९८१६५९ ९६८७८५ ४९
२० आरोग्य संस्थेत झालेल्या प्रसूतीं ९६८७८५ ९५६५९५ ९९
२१ एकूण प्रसूतींपैकी आरोग्य संस्थेमध्ये झालेल्या प्रसूती ची टक्‍केवारी ९६८७८५ ६१२१७७ ६३
२२ घरी झालेल्या प्रसूतींची संख्या - १२१९०
२३ माता मृत्यू - ५३५ -
२४ वैद्यकीय गर्भपात (१२ आठवड्याचे आतील व १२ आठवड्या नंतर झालेल्या) - १०७००६ -
२५ एकूण जिवंत जन्म १९७११७४ ९६५९०७ ४९
२६ मृत जन्म - १०९४३ -
२७ अर्भक मृत्यू (० ते ११ महीने वयोगट) ५००८४ १११०८ २२
२८ बाल मृत्यू (१ ते ५ वर्ष ) - २२६५ -
III नियमित लसीकरण
२९ बी. सी. जी. (१ वर्षा आतील) १९७११७४ ११९०७७२ ६०
३० तिहेरी लस तीसरी मात्र (१ वर्षा आतील) १९७११७४ ४९१७७
३१ पोलिओ तीन मात्र (१ वर्षा आतील) १९७११७४ १०४०६६७ ५३
३२ हेपाटायटीस बी तीसरी मात्र १९७११७४ १०५१७८१ ५३
३३ संपूर्ण सुरक्षित बालके १९७११७४ १११२०३९ ५६
३४ तिहेरी लस (बुस्टर) १९३६९०१ ९९९०४२ ५२
३५ पोलिओ (बुस्टर) १९३६९०१ १००१३६५ ५२
३६ गोवर पहिली मात्रा (९-१२ महिने ) १९७११७४ ११२१७४८ ५७
३७ गोवर दुसरी मात्रा १९३६९०१ १००६७७९ ५२
३८ 'अ' जीवन सत्व पहिली मात्रा १९७११७४ ११५०८४७ ५८
३९ 'अ' जीवन सत्व नववी मात्रा      
४० तिहेरी लस (५ वर्ष) १९३६९०१ १०९५६३० ५७
४१ टी. टी. (१० वर्ष) २५३३२६० ११०६५२६ ४४
४२ टी. टी. (१६ वर्ष) २२९१९९७ १११२४६७ ४९

विविध आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत झालेले कार्य – एप्रिल २०१६ - ऑक्टोबर २०१६

क्र. आरोग्य कार्यक्रम / निर्देशक

कार्याची अपेक्षित पातळी

२०१६ - २०१७

झालेले कार्य

२०१६ - २०१७

अपेक्षित पातळीच्या सध्या कार्य %
IV जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम
४३ आरोग्य संस्थेमध्ये झालेल्या प्रसूती - ३३०२१६ -
४४ आजारी नवजात बालके - ४६६३६ -
४५ जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत मोफत आहार देण्यात आलेल्या माता - ३४३०९८ -
४६.अ मोफत संदर्भ सेवा देण्यात आलेल्या माता
घर ते आरोग्य संस्था - २४२६३२ -
आरोग्य संस्था ते आरोग्य संस्था - ८११४३ -
परत घरी सोडणे. - ३०३९२७ -
४६.ब मोफत संदर्भ सेवा देण्यात आलेली नवजात बालक
घर ते आरोग्य संस्था - २२९६९ -
आरोग्य संस्था ते आरोग्य संस्था - १११६७ -
परत घरी सोडणे. - ३२७९४ -
V क्षयरोग
४७ नवीन थुंकी दूषित क्षयरोगी शोधण्याचे प्रमाण (%) - ४८ -
४८ नवीन थुंकी दूषित क्षयरुग्णाच्या थुंकी रूपांतरणाचा दर (%) - ८९ -
४९ नवीन थुंकी दूषित क्षयरुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (%) - ८२ -
VI कुष्ठरोग
५० नवीन शोधलेले कुष्ठरुग्ण - ९७२४ -
५१ नवीन कुष्ठरुग्णांपैकी आढळलेल्या बालकांचे प्रमाण (%) - १०.७१ -
५२ नवीन कुष्ठरुग्णांपैकी आढळलेल्या दृश्य स्वरूपातील विकृतींचे प्रमाण (%)(ग्रेड II) - २.३३ -
५३ नवीन कुष्ठरुग्णांपैकी आढळलेल्या सांसर्गिक (एम.बी.) कुष्ठरुग्णांचे प्रमाण (%) - ५२.३४ -
VII हिवताप
५४ एकुण रक्त नमुने (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षा सर्वेक्षणाद्वारे) १३३२८८६० ११०३८५३७ ८३
५५ आढळलेले हिवताप रुग्ण - १५३६२ -
५६ पी. एफ. रुग्ण - ३५४१ -
५७ एकूण रुग्णांपैकी पी. एफ. रुग्णची टक्‍केवारी - २३.१ -
५८ १५ दिवसांच्या आत तपासणी केलेले रक्त नमुने - ९९.४ -
VIII अंधत्व नियंत्रण
५९ झालेल्या मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया ७५०००० ३५५६८६ ४७
६० जमा नेत्रपटले ६६०० ४२९८ ६५
६१ शालेय नेत्र तपासणी - १६०३९७७ -
IX पाणी नमूना तपासणी
६२ ग्रामीण भागातील तपासलेले पाणी नमूना - १८७४२८ -
६३ ग्रामीण भागातील आढळलेले दूषित पाणी नमुने - ३०६३८ -
६४ ग्रामीण भागातील पाणी नमुने दूषित आढळण्याचे प्रमाण (%) - १६ -
६५ शहरी भागातील (महानगरपालिका वगळता) तपासलेले पाणी नमुने - ७१६३७ -
६६ शहरी भागातील आढळलेले दूषित पाणी नमुने - ६३५१ -
६७ शहरी भागातील पाणी नमुने दूषित आढळण्याचे प्रमाण (%) - -
६८ महानगरपालिका क्षेत्रातील तपासलेले पाणी नमुने - १७३२५३ -
६९ महानगरपालिका क्षेत्रातील आढळलेले दूषित पाणी नमुने - ९९९८ -
७० महानगरपालिका क्षेत्रातील पाणी नमुने दूषित आढळण्याचे प्रमाण (%) - -