आरोग्य निर्देशक

विविध आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत झालेले कार्य –

एप्रिल २०१७  - ऑक्टोबर २०१७ 

क्र. आरोग्य कार्यक्रम / निर्देशक

कार्याची अपेक्षित पातळी

२०१७ - २०१८

झालेले कार्य

२०१७ - २०१८

(एप्रिल ते ऑक्टोबर २०१७ )

अपेक्षीत पातळीशी टक्‍केवारी
रुग्णालये (DH/GH/WH/SDH/RH)
नवीन बाह्य रुग्ण - १४९७४४२८  -
आंतर रुग्ण - १३२४४६९  -
मोठ्या शस्त्रक्रिया - ९४१७६  -
लहान शस्त्रक्रिया - १४८९६८  -
एल.एस.सी.एस. - ५२७७६  -
प्रयोगशाळा तपासणी - ९७१५३६५  -
प्राथमिक आरोग्य केंद्र
बाह्य रुग्ण - १५८०२१२८  -
आंतर रुग्ण - १०९२६६९  -
II प्रजनन व बाल आरोग्य
कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया ५६५०००  १९५५४६  ३५ 
१ किंवा २ अपत्यांनंतर केलेली कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया      
पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रिया ५००००  ४६५८  ९ 
१० तांबी कार्य ४९००००  २३४०१३  ४८ 
११ गर्भ निरोधक गोळ्या ३७५०००  २३६५७९  ६३ 
१२ निरोध - २९४१२१  -
१३ एकूण गरोदर माता नोंदणी २१८९८८३  १३३६११५  ६१ 
१४ १२ आठवड्या च्‍या आतील गरोदर माता नोंदणी १९७०८९५  ८७६९१४  ४४ 
१५ धनुर्वात लस (गरोदर माता) २१८९८८३  १३४२५९८  ६१ 
१६ लोहयुक्त गोळ्या वाटप (१००)      
१७ लोहयुक्त गोळ्या वाटप (२००)      
१८ संपूर्ण सुरक्षित माता      
१९ एकूण प्रसूर्ती २०००७५७  ८७५१५५  ४४ 
२० आरोग्य संस्थेत झालेल्या प्रसूतीं ८७५१५५  ८६५००४  ९९
२१ एकूण प्रसूतींपैकी आरोग्य संस्थेमध्ये झालेल्या प्रसूती ची टक्‍केवारी ८७५१५५  ६१६७६२  ७० 
२२ घरी झालेल्या प्रसूतींची संख्या ८७५१५५  १०१५१ 
२३ माता मृत्यू - ६८५  -
२४ वैद्यकीय गर्भपात (१२ आठवड्याचे आतील व १२ आठवड्या नंतर झालेल्या) - ८७५९८  -
२५ एकूण जिवंत जन्म १९९०८०३  ८८००६२  ४४ 
२६ मृत जन्म - ९९५६  -
२७ अर्भक मृत्यू (० ते ११ महीने वयोगट) - ९६९८ -
२८ बाल मृत्यू (१ ते ५ वर्ष ) - १६२८  -
III नियमित लसीकरण
२९ बी. सी. जी. (१ वर्षा आतील) १९९०८०३  ११७८६५६  ५९ 
३० तिहेरी लस तीसरी मात्र (१ वर्षा आतील) - - -
३१ पोलिओ तीन मात्र (१ वर्षा आतील) १९९०८०३  १०२७४८८  ५२ 
३२ हेपाटायटीस बी तीसरी मात्र - - -
३३ संपूर्ण सुरक्षित बालके १९९०८०३  १०५२४७९  ५३ 
३४ तिहेरी लस (बुस्टर) १९४९४३५  ९१२३४६  ४७ 
३५ पोलिओ (बुस्टर) १९४९४३५  ९५१९०९  ४९ 
३६ गोवर पहिली मात्रा (९-१२ महिने ) १९९०८०३  १०७११३४५  ५४ 
३७ गोवर दुसरी मात्रा १९४९४३५  ८३६६०३  ४३ 
३८ 'अ' जीवन सत्व पहिली मात्रा १९९०८०३  १०१२५५३  ५१ 
३९ 'अ' जीवन सत्व नववी मात्रा      
४० तिहेरी लस (५ वर्ष) १९४९४३५  २३७२१०  १७ 
४१ टी. टी. (१० वर्ष) २५६५७९८  ६९६९९४  २७ 
४२ टी. टी. (१६ वर्ष) २३२१४३६  ७२८९५५  ३१ 

विविध आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत झालेले कार्य – एप्रिल २०१७ - ऑक्टोबर २०१७

क्र. आरोग्य कार्यक्रम / निर्देशक

कार्याची अपेक्षित पातळी

२०१७ - २०१८

झालेले कार्य

२०१७ - २०१८

अपेक्षित पातळीच्या सध्या कार्य %
IV जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम
४३ आरोग्य संस्थेमध्ये झालेल्या प्रसूती - ६१६७६२  -
४४ आजारी नवजात बालके - ४९५४०  -
४५ जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत मोफत आहार देण्यात आलेल्या माता - ३७२८०१  -
४६.अ मोफत संदर्भ सेवा देण्यात आलेल्या माता
घर ते आरोग्य संस्था - २४४४११  -
आरोग्य संस्था ते आरोग्य संस्था - १०५७८९  -
परत घरी सोडणे. - २९५०७२  -
४६.ब मोफत संदर्भ सेवा देण्यात आलेली नवजात बालक
घर ते आरोग्य संस्था - २७५३५  -
आरोग्य संस्था ते आरोग्य संस्था - १४०९५  -
परत घरी सोडणे. - - -
V क्षयरोग
४७ नवीन थुंकी दूषित क्षयरोगी शोधण्याचे प्रमाण (%) - ५२% -
४८ नवीन थुंकी दूषित क्षयरुग्णाच्या थुंकी रूपांतरणाचा दर (%) - ८९% -
४९ नवीन थुंकी दूषित क्षयरुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (%) - ८४% -
VI कुष्ठरोग
५० नवीन शोधलेले कुष्ठरुग्ण - ११४८४  -
५१ नवीन कुष्ठरुग्णांपैकी आढळलेल्या बालकांचे प्रमाण (%) - १०.१४  -
५२ नवीन कुष्ठरुग्णांपैकी आढळलेल्या दृश्य स्वरूपातील विकृतींचे प्रमाण (%)(ग्रेड II) - २.३२  -
५३ नवीन कुष्ठरुग्णांपैकी आढळलेल्या सांसर्गिक (एम.बी.) कुष्ठरुग्णांचे प्रमाण (%) - ५१.८१  -
VII हिवताप
५४ एकुण रक्त नमुने (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षा सर्वेक्षणाद्वारे) १३४९४४११  १००९८५६१  ७५ 
५५ आढळलेले हिवताप रुग्ण - ११९४० -
५६ पी. एफ. रुग्ण - ३१४९  -
५७ एकूण रुग्णांपैकी पी. एफ. रुग्णची टक्‍केवारी - २६.३७  -
५८ १५ दिवसांच्या आत तपासणी केलेले रक्त नमुने - ९९.६  -
VIII अंधत्व नियंत्रण
५९ झालेल्या मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया ७५०००० ३५७४६९  ४८ 
६० जमा नेत्रपटले ६६०० ४१७१  ६३.२ 
६१ शालेय नेत्र तपासणी - १२२६१४५  -
IX पाणी नमूना तपासणी
६२ ग्रामीण भागातील तपासलेले पाणी नमूना - १६९९०३  -
६३ ग्रामीण भागातील आढळलेले दूषित पाणी नमुने - २८३२६  -
६४ ग्रामीण भागातील पाणी नमुने दूषित आढळण्याचे प्रमाण (%) - १७  -
६५ शहरी भागातील (महानगरपालिका वगळता) तपासलेले पाणी नमुने - ७१७७२  -
६६ शहरी भागातील आढळलेले दूषित पाणी नमुने - ५७०१  -
६७ शहरी भागातील पाणी नमुने दूषित आढळण्याचे प्रमाण (%) - ८  -
६८ महानगरपालिका क्षेत्रातील तपासलेले पाणी नमुने - १७४८०१  -
६९ महानगरपालिका क्षेत्रातील आढळलेले दूषित पाणी नमुने - ६६९८  -
७० महानगरपालिका क्षेत्रातील पाणी नमुने दूषित आढळण्याचे प्रमाण (%) - -