संपर्क महाराष्ट्र शासन
सार्वजनिक आरोग्य विभाग
भारत सरकार

राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळांमध्ये तपासलेल्या अन्न नमुन्यांची आकडेवारी.

 
सन संस्‍थेचे नांव तपासलेले अन्‍न नमुने अप्रमाणित अन्‍न नमुने अप्रमाणित टक्केवारी
२००८ अन्‍न व औषध प्रशासन १६३२९ १५७७ ९.६६
स्‍थानिक संस्‍था ३९८४ ३४७ ८.७१
शासकिय संस्‍था ११८६२ ८९८ ७.५७
खाजगी संस्‍था १८०१७ १३३ ०.७४
एकूण ५०१९२ २९५५ ५.८९
२००९ अन्‍न व औषध प्रशासन १७९३८ १९९२ ११.१०
स्‍थानिक संस्‍था ५३३३० ५२२ ९.७९
शासकिय संस्‍था १३२१३ ८८९ ६.७३
खाजगी संस्‍था २४६०३ ३३८ १.३७
एकूण ६१०८४ ३७४१ ६.१२
२०१० अन्‍न व औषध प्रशासन १६८२५ १८१५ १०.७९
स्‍थानिक संस्‍था ४२३२ ३५३ ८.३४
शासकिय संस्‍था १२९९० ३७५ २.८९
खाजगी संस्‍था १४४९० २०१ १.३९
एकूण ४८५३७ २७४४ ५.६५
२०११ अन्‍न व औषध प्रशासन १६५१२ १४२९ ८.६५
स्‍थानिक संस्‍था ३२७७ ३४८ १०.६२
शासकिय संस्‍था २२९५९ ४२७ १.८६
खाजगी संस्‍था १०६०६ १०५ ०.९९
एकूण ५३३५४ २३०९ ४.३३
२०१२ अन्‍न व औषध प्रशासन ५००८ ८०१ १५.९९
स्‍थानिक संस्‍था ३०८१ ५५३ १७.९५
शासकिय संस्‍था २०३२७ ३८० १.८७
खाजगी संस्‍था १४००७ १४७ १.०५
एकूण ४२४२३ १८८१ ४.४३
२०१३ जाने. ते जुलै अन्‍न व औषध प्रशासन ३९३३ ६०३ १५.३३
स्‍थानिक संस्‍था १३३ ४१ ३०.८३
शासकिय संस्‍था १२५०० २७९ २.२३
खाजगी संस्‍था २५०६ १०८ ४.३१
एकूण १९०७२ १०३१ ५.४०