राष्ट्री य आयोडिन न्यूपनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम. मिठ नमुने तपासणी अहवाल -२००८

 
अ. क्र. मंडळ जिल्हा तपासलेले एकूण नमुने प्रमाणित मीठ नमुने अप्रमाणित मीठ नमुने निरंक आयोडिन असलेले मीठ नमुने
अकोला १.अकोला २५२ २२९ १९
२.अमरावती ३३८ २६० २८ ५०
३.बुलडाणा ९४५ ८९७ ४६
४.वाशीम ३२८ २७८ ३२ १८
५.यवतमाळ ८४२ ७०४ १३८
औरंगाबाद ६.औरंगाबाद ४२४ ४०६ १८
७.हिंगोली २६२ २२८ ३२
८.जालना ४२६ ३६२ ६४
९.परभणी २८१ २३७ ४४
कोल्हापूर १०.कोल्हापूर ९३८ ९२९
११.सांगली २३८ २३८
१२.सातारा १८४ १८४
लातूर १३.बीड ५७३ ५६६
१४.लातूर ५८७ ५०७ ७९
१५.नांदेड ७२९ ४८७ २४२
१६.उस्मानाबाद ४३९ ४१५ २०
नागपूर १७. भंडारा ५८४ ५७४ १०
१८. चंद्रपूर ३२४ ३२१
१९. गडचिरोली २९८ २८१ १७
२०. गोंदिया ४६४ ४३० ३४
२१. नागपूर २१६५ १८२८ ३३७
२२.वर्धा ४६१ ३९६ ६५
नाशिक २३. अहमदनगर ६८४ ६२८ ५६
२४. धुळे ६६८ ६३१ ३७
२५. जळगाव ५४७ ५१९ २८
२६. नंदूरबार १९७ १८७ १०
२७. नाशिक १२३ ११० १३
पुणे २८.पुणे २१६८ १९७० १७१ २७
२९.सोलापूर २४० २३७
ठाणे ३०.रत्नागिरी ४०९ ३६८ ३९
३१.रायगड ७४१ ७०८ ३७
३२.सिंधुदुर्ग ८४३ ८४०
३३.ठाणे ४६७ ४४५ १७
एकूण १९१६९ १७४०० १६५५ ११४

* प्रमाणीत - १५ मिलीग्रॅम/किलोग्रॅम आयोडीन पेक्षा जास्त * अप्रमाणीत - १५ मिलीग्रॅम/किलोग्रॅम आयोडीन पेक्षा कमी * निरंक - ० मिलीग्रॅम / किलोग्रॅम आयोडीन