राष्ट्री य आयोडिन न्यूपनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम. मिठ नमुने तपासणी अहवाल -२००९

 
अ.क्र. मंडळ जिल्हा तपासलेले एकूण नमुने प्रमाणित मीठ नमुने अप्रमाणित मीठ नमुने निरंक आयोडिन असलेले मीठ नमुने
अकोला १.अकोला ३९६ ३२८ ६८
२.अमरावती २२० ९०० १८
३.बुलडाणा ७९४ ९७९ ४५
४.वाशीम ३१५ २६६ ४४
५.यवतमाळ ५३७ ४८९ ४८
औरंगाबाद ६.औरंगाबाद ३९० ३७६ १४
७.हिंगोली २७० २२४ ४५
८.जालना ४२७ ३८२ ४५
९.परभणी ३०२ २६४ ३८
कोल्हापूर १०.कोल्हापूर ९१३ ९१०
११.सांगली ३०३ ३०३
१२.सातारा ४०७ ४०५
लातूर १३.बीड ४८९ ४८८
१४.लातूर ४६३ ३८५ ७८
१५.नांदेड १३२ १२९
१६.उस्मानाबाद ५१६ ५०६ १०
नागपूर १७. भंडारा ५२३ ५१५
१८.चंद्रपूर ४३८ ४३२
१९.गडचिरोली ४८३ ४६७ १६
२०.गोंदिया ७९५ ७८५ १०
२१. नागपूर २५६५ २३३३ २३२
२२.वर्धा ६२७ ५१७ ११०
नाशिक २३. अहमदनगर ७७६ ७५० २६
२४. धुळे ६८० ६६७ १३
२५. जळगाव ५२३ ५०० २१
२६. नंदूरबार १५६ १५२
२७. नाशिक १३९ १२९ १०
पुणे २८.पुणे १४७१ १४५२ १८
२९.सोलापूर २१९ २१७
ठाणे ३०.रत्नागिरी ६६२ ६६२
३१.रायगड ४०७ ३७७ ३०
३२.सिंधुदुर्ग ११६१ ११६१
३३.ठाणे ३१६ २९९ १७
एकूण १८७४५ १७७४९ ९६८ २८  

* प्रमाणीत - १५ मिलीग्रॅम/किलोग्रॅम आयोडीन पेक्षा जास्त * अप्रमाणीत - १५ मिलीग्रॅम/किलोग्रॅम आयोडीन पेक्षा कमी * निरंक - ० मिलीग्रॅम / किलोग्रॅम आयोडीन