संपर्क महाराष्ट्र शासन
सार्वजनिक आरोग्य विभाग
भारत सरकार

राष्ट्री य आयोडिन न्यूअनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम. मिठ नमुने तपासणी अहवाल -२०१२

 
अ. क्र. मंडळ जिल्हा तपासलेले एकूण नमुने प्रमाणित मीठ नमुने अप्रमाणित मीठ नमुने निरंक आयोडिन असलेले मीठ नमुने
अकोला १.अकोला १५३ १४७ ! Syntax Error, )
२.अमरावती ४५२ ४४१ ११
३.बुलडाणा ५३६ ५०५ ३१
४.वाशीम ३६२ ३५४
५.यवतमाळ २३८ २२७ ११
औरंगाबाद ६.औरंगाबाद ४६३ ४३१ ३२
७.हिंगोली १३० ११८ १२
८.जालना ३४२ ३२३ १९
९.परभणी २१८ २०७ ११
कोल्हापूर १०.कोल्हापूर ८४६ ८४५
११.सांगली २०२ २०२
१२.सातारा ८५ ८५
लातूर १३.बीड २६४ २६३
१४.लातूर ६४५ ६४५
१५.नांदेड ३७२ ३७१
१६.उस्मानाबाद २५८ २५७
नागपूर १७. भंडारा ५७६ ५७५
१८. चंद्रपूर ३९९ ३९९
१९. गडचिरोली ८७७ ८६५ १२
२०. गोंदिया १९४८ १८२३ १२५
२१. नागपूर ७६१ ७५१ १०
२२.वर्धा ६६३ ६५० ११
नाशिक २३. अहमदनगर १५३४ १५३४
२४. धुळे २५१ २४७
२५. जळगाव १२२ ११९
२६. नंदूरबार ८० ७८
२७. नाशिक ९४९ ९४०
पुणे २८.पुणे ९५७ ९३५ २१
२९.सोलापूर २६१ २६१
ठाणे ३०.रत्नागिरी २८७ २८७
३१.रायगड ६७० ६७०
३२.सिंधुदुर्ग १५४ १५२
३३.ठाणे ३०३ २९८
एकूण १६३५८ १६००५ ३४१ १२

* प्रमाणीत - १५ मिलीग्रॅम/किलोग्रॅम आयोडीन पेक्षा जास्त * अप्रमाणीत - १५ मिलीग्रॅम/किलोग्रॅम आयोडीन पेक्षा कमी * निरंक - ० मिलीग्रॅम / किलोग्रॅम आयोडीन