राष्ट्री य आयोडिन न्यू नता विकार नियंत्रण कार्यक्रम. मिठ नमुने तपासणी अहवाल - २०१३ (जुलै अखेर)

 
अ. क्र. मंडळ जिल्हा तपासलेले एकूण नमुने प्रमाणित मीठ नमुने अप्रमाणित मीठ नमुने निरंक आयोडिन असलेले मीठ नमुने
अकोला १.अकोला १४३ १३५
२.अमरावती १०३ १०३
३.बुलडाणा २६६ २५६ १०
४.वाशीम १०३ १०२
५.यवतमाळ ९८ ८४ १४
औरंगाबाद ६.औरंगाबाद ४०४ ३६८ ३६
७.हिंगोली ६२ ६०
८.जालना ६५ ६४
९.परभणी १२० ११२
कोल्हापूर १०.कोल्हापूर ४६० ४६०
११.सांगली १६४ १६४
१२.सातारा ३८ ३८
लातूर १३.बीड ३५८ ३४८ १०
१४.लातूर ७९५ ७९५
१५.नांदेड ४६० ४६०
१६.उस्मानाबाद १६४ १६४
नागपूर १७. भंडारा ३४४ ३४४
१८. चंद्रपूर ९४ ९४
१९. गडचिरोली ३३८ ३३८
२०.गोंदिया ८९४ ८३० ६४
२१.नागपूर ३४० ३३७
२२.वर्धा ३२७ ३२५
नाशिक २३. अहमदनगर ५५२ ५५२
२४. धुळे ३४८ ३३२ १६
२५. जळगाव ६२ ६०
२६. नंदूरबार ६५ ६४
२७. नाशिक ४१८ ४०९
पुणे २८.पुणे ६४० ६३१
२९.सोलापूर ३२ ३२
ठाणे ३०.रत्नागिरी ५६ ५६
३१.रायगड ४१ ३६
३२.सिंधुदुर्ग ६६ ६६
३३.ठाणे १५ १५
एकूण ७५०० ७३०६ १८६

* प्रमाणीत - १५ मिलीग्रॅम/किलोग्रॅम आयोडीन पेक्षा जास्त * अप्रमाणीत - १५ मिलीग्रॅम/किलोग्रॅम आयोडीन पेक्षा कमी * निरंक - ० मिलीग्रॅम / किलोग्रॅम आयोडीन