पाणी विभाग (रासायनिक तपासणी) राज्यातील जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळांकडे प्राप्त झालेल्या नमुन्याचा रासायनिक तपासणी अहवाल - २००८.

 
अ.क्र मंडळ जिल्हा पाणी नमुने पोट्याबिलीटी सांडपाणी नमुने विरंजक चूर्ण नमुने सोडियम हायपोक्लोराइड द्रावण क्लोरीन गोळ्या तुरटी (द्रवरूप व घनरूप) पॉलीअॅल्यूमिनीयम क्लोराइड फ्ल्युरॉइड चाचणी करीता आलेले पाणी नमुने एकूण नमुने
तपासलेले नमुने २० टक्के पेक्षा कमी क्लोरीन असलेले
अकोला १.अकोला १३० १३९७ ४५५ १५३२
२.अमरावती १२९ १५१८ १३२ १६४७
३.बुलडाणा ३११ १३६५ १९६ २३ १६९९
४.वाशीम ८७ १३५४ १८७ १४४४
५.यवतमाळ २९१ ३४२७ २४४ ३७२३
औरंगाबाद ६.औरंगाबाद २५६ ६४८ १७ १० ६२ ९७६
७.हिंगोली ९२ १६६ ४८ ३०१
८.जालना ९६ ३५६ ७४ ४६१
९.परभणी ११२ ३६४ ११४ ४५०
कोल्हापूर १०.कोल्हापूर ४३९ २४ ५०५२ ३३ ४७ ५५६२
११.सांगली २४० ५०४४ १७६ ५२९३
१२.सातारा ५१७ ४५२८ ७९ २७ ५०७४
लातूर १३.बीड ३०८ ३०८ ४९४ १६० २१ ८२८
१४.लातूर २६१ ४७४ ५१ ३१ ७६७
१५.नांदेड ४०५ ३७० ९६ २० ७९५
१६.उस्मानाबाद ५०१ १४०१ १९२ ११ १९१४
नागपूर १७. भंडारा ६३ १३५५ २७ १४१९
१८. चंद्रपूर १३१ ७४३ १४७ ८७४
१९. गडचिरोली १२४ ४६८ ४६ ५९२
२०. गोंदिया ३५ ३५ ८७२ २२ ९०७
२१. नागपूर ४४३ १०४ ५२९१ ३७१ २६ ५८६५
२२.वर्धा २०९ ९७७ १२१ ११९४
नाशिक २३. अहमदनगर ४७८ ४०७९ ७२   १७ ४५७५
२४. धुळे ६८ १३१६ ३०० १३९२
२५. जळगाव २१७ १४२६ २०९ १० १६५६
२६. नंदूरबार ४६ २८१ ७२ ३३१
२७. नाशिक १९० ५७४ १११ ७७३
पुणे २८.पुणे ५८८ ४७९ २५९१ २६४ ३२ ३६ ३७३७
२९.सोलापूर ४०५ ४४५ २५ १२ ८६२
ठाणे ३० कोकण भवन १७५ १७७
३१.रत्नागिरी २६८ २११३ २३५ २३८६
३२.रायगड १४८ २२८२ ४७३ ३० २४६३
३३.सिंधुदुर्ग १९९ १५६७ १७ १७६९
३४.ठाणे ४९३ २२१० ४११ २७ २७३०
एकूण ८४५५ ६०९ ५६५४८ ५१७७ ४५ ४६९ ३६ ६६१६८