पाणी विभाग (रासायनिक तपासणी) राज्यातील जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळांकडे प्राप्त झालेल्या नमुन्याचा रासायनिक तपासणी अहवाल - २००९

 
अ.क्र मंडळ जिल्हा पाणी नमुने पोट्याबिलीटी सांडपाणी नमुने विरंजक चूर्ण नमुने सोडियम हायपोक्लोराइड द्रावण क्लोरीन गोळ्या तुरटी (द्रवरूप व घनरूप) पॉलीअॅल्यूमिनीयम क्लोराइड फ्ल्युरॉइड चाचणी करीता आलेले पाणी नमुने एकूण नमुने
तपासलेले नमुने २० टक्के पेक्षा कमी क्लोरीन असलेले
अकोला १.अकोला १३३ २००१ ८९७ १४ २१४८
२.अमरावती १६१ २१९६ २६९ १५ २३७३
३.बुलडाणा ३२९ १४१६ २३९ २५ १७७०
४.वाशीम ८९ १३३५ ५९७ १४३३
५.यवतमाळ २०४ ३९९८ ३२३ १० ४२१८
औरंगाबाद ६.औरंगाबाद ४११ ११५८ १०८ ४५ १६१९
७.हिंगोली ९४ २४० ५४ ३४३
८.जालना ९२ ४५७ ८७ ५५६
९.परभणी १४३ ३५८ ८२ १२ ५१८
कोल्हापूर १०.कोल्हापूर ५४५ १५ ५३९६ ५६ ६०१३
११.सांगली २१७ ५७६२ ७६ ४२ ६६ ६०८७
१२.सातारा ६९२ ४७९९ १३२ २८ ३५ ५५५४
लातूर १३.बीड १८६ ४२७ ११३ २५ ६४०
१४.लातूर ३४१ 0 ४२९ ७३ १९ ७९०
१५.नांदेड २२८ ३४४ ८५ २७ ५९९
१६.उस्मानाबाद १३८ ११६० २०४ १२ २१ १३३१
नागपूर १७. भंडारा ८५ १५३८ २३ १६२३
१८. चंद्रपूर ३७५ ७७३ ८९ ११४८
१९. गडचिरोली ११२ ४५९ ४४ 0 ५७२
२०. गोंदिया ५६ १०२४ १६ १०८०
२१. नागपूर ५११ १०८ ५७२९ २१६ ६० ६४१३
२२.वर्धा ८८ १३७८ १६२ १४६७
नाशिक २३. अहमदनगर ४९७ ४१६३ ६७ १३ ४६७९
२४. धुळे ५१ ९७५ १४० २० १०५२
२५. जळगाव १४८ १९८१ २६० ११ २१४१
२६. नंदूरबार ३४ ६४९ ९२ ६८६
२७. नाशिक १२६ ८६७ २१६ ३६ १०२९
पुणे २८.पुणे ९४३ १५१ २९१० १८९ २९ ७९ ८० ४३८१
२९.सोलापूर ३५१ ४५९ २२ १३ ८२४
ठाणे ३० कोकण भवन १६० १६१
३१.रत्नागिरी २५४ १७७३ ८८ 6 0 २०३३
३२.रायगड ९४ २४८३ ५२६ २५८२
३३.सिंधुदुर्ग १३७ १९३४ २०७२
३४.ठाणे ८१५ २०६९ ५६९ २८९०
एकूण ८८४० २७५ ६२६४० ६०६७ १३६ ६१८ ८० ३७ ७२८२२