संपर्क महाराष्ट्र शासन
सार्वजनिक आरोग्य विभाग
भारत सरकार

पाणी विभाग (रासायनिक तपासणी) राज्यातील जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळांकडे प्राप्त झालेल्या नमुन्याचा रासायनिक तपासणी अहवाल - २०१०

 
अ.क्र मंडळ जिल्हा पाणी नमुने पोट्याबिलीटी सांडपाणी नमुने विरंजक चूर्ण नमुने सोडियम हायपोक्लोराइड द्रावण क्लोरीन गोळ्या तुरटी (द्रवरूप व घनरूप) पॉलीअॅल्यूमिनीयम क्लोराइड फ्ल्युरॉइड चाचणी करीता आलेले पाणी नमुने एकूण नमुने
तपासलेले नमुने २० टक्के पेक्षा कमी क्लोरीन असलेले
अकोला १.अकोला १३१ १९३७ ५९५ २६७३
२.अमरावती १८५ ३०२९ ४३९ ३६५९
३.बुलडाणा ४१७ १८८४ २१३ ३९ २९ २५८२
४.वाशीम १७१ १७५८ ६७८ २६१२
५.यवतमाळ ३२१ ४७३९ ३५५ १८९ ५६०४
औरंगाबाद ६.औरंगाबाद २८४ ८४७ ४७ ९० १२७१
७.हिंगोली ६२ १५४ ७६ २९५
८.जालना ११३ ६६१ ९५ १३ ८८९
९.परभणी ११८ ४२८ ७० ३४ ६५२
कोल्हापूर १०.कोल्हापूर ७६५ ५७३१ ६५ ४३ ६६१३
११.सांगली ९६५ ५९६४ १५१ ९६ ७१७८
१२.सातारा ८९७ ५३४२ १५८ ३३९ ३६ ६७७५
लातूर १३.बीड २२४ ४७२ ७५ ३३ ८०७
१४.लातूर ३६६ ४९२ १५९ २९ १०४७
१५.नांदेड ४१८ ११४० ५६३ 0 २१ २१४२
१६.उस्मानाबाद १२३ १३७० २०४ १३ १७१०
नागपूर १७. भंडारा १६१ १२५४ ४६ १४६३
१८. चंद्रपूर ४२९ १००५ २०७ १६४३
१९. गडचिरोली २०४ ९०७ ७८ ११८९
२०. गोंदिया ७२ १११७ १२ १२०१
२१. नागपूर ११२४ १३८ ५५५५ ६५६ २९ ४८ ७५५०
२२.वर्धा १८८ १४६० ४२ १६९०
नाशिक २३. अहमदनगर ६८५ ४०५५ ९८ ३० १८ ४८८६
२४. धुळे ३०३ १८४० ४०५ २६ २५७४
२५. जळगाव १८४ १९७० २२४ २० २३९९
२६. नंदूरबार ७६ ४७२ १६८ ७१६
२७. नाशिक १५५ १०११ २३८ २८ १४३७
पुणे २८.पुणे १०३७ २२७ ३२२८ ११३ ८९ ९७ १०८ ४८९९
२९.सोलापूर ३१६ ५१२ २६ १० ८६४
ठाणे ३० कोकण भवन २८८ २८९
३१.रत्नागिरी ३७८ २३७६ २५ १० २७८९
३२.रायगड २१६ २५३० २९४ ३०४०
३३.सिंधुदुर्ग १९५ १६१८ १८१८
३४.ठाणे १३९४ २३२९ ७२५ ४४५५
एकूण १२९६५ ३७६ ६९१८८ ७३०५ ५३१ ६२९ १९८ २१९ ९१४११