पाणी विभाग (रासायनिक तपासणी) राज्यातील जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळांकडे प्राप्त झालेल्या नमुन्याचा रासायनिक तपासणी अहवाल - २०११

 
अ.क्र मंडळ जिल्हा पाणी नमुने पोट्याबिलीटी सांडपाणी नमुने विरंजक चूर्ण नमुने सोडियम हायपोक्लोराइड द्रावण क्लोरीन गोळ्या तुरटी (द्रवरूप व घनरूप) पॉलीअॅल्यूमिनीयम क्लोराइड फ्ल्युरॉइड चाचणी करीता आलेले पाणी नमुने एकूण नमुने
तपासलेले नमुने २० टक्के पेक्षा कमी क्लोरीन असलेले
अकोला १.अकोला ९२ १९७९ ६०२ २०८०
२.अमरावती १७७ ३६५५ ३१५ ११ ३८४३
३.बुलडाणा ५३९ १९१३ १२० ३९ २४९१
४.वाशीम १७५ १८९५ ७०२ २०७५
५.यवतमाळ ५१५ ५३५६ ७२५ ११ १६ ५८९८
औरंगाबाद ६.औरंगाबाद ५३१ १२७४ ७५ ८९ १८९८
७.हिंगोली १२४ १६९ ६५ २९९
८.जालना १७६ ७७२ ६० १५ ९६६
९.परभणी ३१७ ३५२ ५७ १२ ६८४
कोल्हापूर १०.कोल्हापूर ८०७ २३ ५६०३ ८२ ३६ २० ६४८९
११.सांगली ३९८ ५९०५ १९८ ८३ ६३८६
१२.सातारा १६०५ ५७५८ १३७ २७८ ३२ ७६७७
लातूर १३.बीड ५२४ ७५७ १५४ ३४ १३२२
१४.लातूर ४४९ ५२७ ४१ २८ १०१०
१५.नांदेड ३८३ ५५८ ६५ ४९ ९९२
१६.उस्मानाबाद १८४ १३१० १०८ १० १५०४
नागपूर १७. भंडारा ३६६ १५५४ ५१ १९२१
१८. चंद्रपूर ४२१ ११५३ १४८ २०४ १७७८
१९. गडचिरोली १६४ ६२७ ३६ ८९५
२०. गोंदिया २१० १४२४ १६३४
२१. नागपूर ५८२ १२२ ४८५६ १४३ २८ ९९ २०१ ५८८८
२२.वर्धा १७८ १६९१ ३५ १० १८७९
नाशिक २३. अहमदनगर ७३१ ४१९३ १२७ २९ ४९५४
२४. धुळे १३१ २८४३ ७८७ १७ २९९३
२५. जळगाव ३३२ २३८१ ३३६ २२ १३२ २८६७
२६. नंदूरबार ६६ ५०१ १९० ५६८
२७. नाशिक ५०४ १३६१ ८५ ३५ १९०३
पुणे २८.पुणे ९२० २०५ ३२९६ ३६६ २९ १९ १४८ ४६१७
२९.सोलापूर ७७१ १३१७ ३७ ११ २१५ २३१४
ठाणे ३० कोकण भवन २२२ २३०
३१.रत्नागिरी ७५५ २२७४ ११ ३०३१
३२.रायगड १९४ २६४२ ३९० २८३७
३३.सिंधुदुर्ग २५८ १८४५ ३५ २१०४
३४.ठाणे ७५१ २१८८ ४७६ १६ २९५७
एकूण १४५५२ ३५६ ७३९३६ ६७७२ ३९१ ६९२ १६८ ७८७ ९०८८४