पाणी विभाग (रासायनिक तपासणी) राज्यातील जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळांकडे प्राप्त झालेल्या नमुन्याचा रासायनिक तपासणी अहवाल - २०१२

 
अ.क्र मंडळ जिल्हा पाणी नमुने पोट्याबिलीटी सांडपाणी नमुने विरंजक चूर्ण नमुने सोडियम हायपोक्लोराइड द्रावण क्लोरीन गोळ्या तुरटी (द्रवरूप व घनरूप) पॉलीअॅल्यूमिनीयम क्लोराइड फ्ल्युरॉइड चाचणी करीता आलेले पाणी नमुने एकूण नमुने
तपासलेले नमुने २० टक्के पेक्षा कमी क्लोरीन असलेले
अकोला १.अकोला ११९ १८६६ ४०८ १२ १९९७
२.अमरावती २१७ ४०७१ ६४३ ४२९८
३.बुलडाणा २६६ १४३३ ८९ २९ १७३४
४.वाशीम ४४० २४६८ ५०१ २९१४
५.यवतमाळ ४६६ ४३३९ ७३३ ३७ ७१ ४९१७
औरंगाबाद ६.औरंगाबाद ४९६ १५ १३६१ ९७ ४६ ७५ १९९४
७.हिंगोली १७१ ६१३ ४४ ७९०
८.जालना २३६ ५३३ १२१ १३ ७८६
९.परभणी ७८ ७५९ ५० १६ ८५७
कोल्हापूर १०.कोल्हापूर ९७२ ३२ ४४१४ २१५ ५८ ११६ ३२ ५६२४
११.सांगली ५८३ ४१ ४८९२ २८३ ५२ ७० ५६४०
१२.सातारा १५५३ १२ ४४२२ ११८ २८७ २७ ६३०१
लातूर १३.बीड ६०० ७४६ १४४ ४९ ६६ १४६१
१४.लातूर ५९० १५१३ ८७ ४१ २१४८
१५.नांदेड ४७९ ७०८ ८४ २५ १२१२
१६.उस्मानाबाद १६० १३३१ ३७ १० १५०१
नागपूर १७. भंडारा १८१ १३६८ ४९ १५५७
१८. चंद्रपूर ६५३ २२२३ ८८ १४ २९०७
१९. गडचिरोली ३१३ ६६१ ९८३
२०. गोंदिया ८२ ९४४ २१ १०२६
२१. नागपूर ४८२ ८१ ४०८० ३५३ ३६ ६२ ४७४७
२२.वर्धा ३३६ १८६१ ३१ २२००
नाशिक २३. अहमदनगर ९४८ ३६६६ २७८ ७२ २१ ४७१५ ४७१५
२४. धुळे १७२ ३२१६ ६६० ३३ ३४२५
२५. जळगाव ३२१ १७७९ ३८८ ३३ २१३३
२६. नंदूरबार ३६६ २०३९ ४४२ ८४ २५०१
२७. नाशिक ३१९ १२०१ २८७ २६ १५४६
पुणे २८.पुणे ९३१ २०५ २४७३ ४३२ १८ 3 १६ ११८ ३७६५
२९.सोलापूर ५१६ ८३६ ५१ ११ १३६३
ठाणे ३० कोकण भवन ८२९ २६४ १९ ११०३
३१.रत्नागिरी १०७८ २३ २४३२ ३१ २६ ३५६९
३२.रायगड १२३ १९८८ ५५२ २११२
३३.सिंधुदुर्ग ४१६ १३९२ २१३ १८०८
३४.ठाणे ७९८ २०४८ ४३१ ५० २८९६
एकूण १६२९० ४२१ ६९९४० ७९८५ ६१९ १७४ ७५८ २२६ १०२ ८८५३०