पाणी विभाग (रासायनिक तपासणी) राज्यातील जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळांकडे प्राप्त झालेल्या नमुन्याचा रासायनिक तपासणी अहवाल - जानेवारी ते जून १3

 
अ.क्र मंडळ जिल्हा पाणी नमुने पोट्याबिलीटी सांडपाणी नमुने विरंजक चूर्ण नमुने सोडियम हायपोक्लोराइड द्रावण क्लोरीन गोळ्या तुरटी (द्रवरूप व घनरूप) पॉलीअॅल्यूमिनीयम क्लोराइड फ्ल्युरॉइड चाचणी करीता आलेले पाणी नमुने एकूण नमुने
तपासलेले नमुने २० टक्के पेक्षा कमी क्लोरीन असलेले
अकोला १.अकोला ४७ ९८७ १८६ १०४२
२.अमरावती ७६७ १९९२ २७९ २७५९
३.बुलडाणा १२३ ७९९ २७ ९३१
४.वाशीम ३२ ८७७ १८६ ९१०
५.यवतमाळ ९६ २१३० २४८ २२३२
औरंगाबाद ६.औरंगाबाद २१२ ५३० ७२ ८४३
७.हिंगोली ३० ९७ ४२ १२७
८.जालना ८७ ८८ १० १७९
९.परभणी ४१ १४३ १८ १९२
कोल्हापूर १०.कोल्हापूर ४६२ १० २६२३ ५८ १६ १० ३१२६
११.सांगली १५६ ३०५७ १३१ ३२ ३२४६
१२.सातारा ४३७ २७६४ ५६ १४८ ३३५७
लातूर १३.बीड १५६ २०४ ५५ १९ ३७९
१४.लातूर ११० १७९ २० १६ ३०८
१५.नांदेड १५१ ११५ १७ २८३
१६.उस्मानाबाद १०४ ४८५ ४३ ६०३
नागपूर १७. भंडारा ७९ ७८८ ४५ ८६८
१८. चंद्रपूर १२४ ४१० ५३४
१९. गडचिरोली १५६ १७० ३२६
२०. गोंदिया ३९ ५४२ ५८१
२१. नागपूर १९८ ४५ २०४९ २० २१ २३१८
२२.वर्धा ६० ८३० ८९०
नाशिक २३. अहमदनगर ३०३ २१४४ २५१ ११ २४६४
२४. धुळे ६७ १०४६ २२२ १९ ११३६
२५. जळगाव ९८ १४३८ ३०१ १५४४
२६. नंदूरबार १७ ३५२ २६० ३६९
२७. नाशिक १५७ १२१२ २४५ १५ १३८८
पुणे २८.पुणे ४७२ १२१ १८५४ २४७ १० २३ १९ २५०४
२९.सोलापूर १७६ २९६ १७ १७ ४९१
ठाणे ३० कोकण भवन १९६ २०५
३१.रत्नागिरी २५७ ९३७ ३१ ११९७
३२.रायगड ८५ ९३५ १८५ १०२०
३३.सिंधुदुर्ग १४० ६७२ ८३ ८१२
३४.ठाणे ३८७ ९२८ २९९ २० १३३५
एकूण ६०२२ १७९ ३३६८१ ३६६१ १९४ ७२ ३२१ ३० 0 ४०४९९