अणुजीव विभागात सन २००८ मध्येी राज्याातील सार्वजनिक आरोग्यर प्रयोगशाळांकडून करण्यानत आलेल्याा कामाचा अहवाल

 
अ.क्र मंडळ जिल्हा पाणी नमुने शौच नमुने रक्‍त नमुने अन्‍न नमुने (गुणवत्‍ता) अन्‍न नमुने(अन्‍न विषबाधा) प्रतिजैविक संवदनशिलता सेंदर्भ नमुने लघुप्रयोगशाळा एकूण नमुने
तपासले दूषित टक्केवारी तपासले आढळलेले जीवाणू तपासले सालमोनेल्‍ला टाईपी तपासले भेसळयुक्‍त तपासले अन्‍न विषबाधित तपासले दूषित टक्केवारी
अकोला १.अकोला १२१९३ २७८२ २३ ४० ११६८५ १९७६ १७ २३९१८
२.अमरावती २२६०६ २३२२ १० ७५ २३ ७७१० १०६० १४ ३०४१४
३.बुलडाणा ५९७१ ८४८ १४ १४ १४०४९ २७८५ २० २००३९
४.वाशीम ४९९१ १०८३ २२ ४९९१
५.यवतमाळ १४१८४ ३८६३ २७ ३२ १५८७८ २४२५ १५ ३०१००
औरंगाबाद ६.औरंगाबाद १७५७१ ३७४६ २१ ६३ ३५ २० ४६०५ १०९० २४ २२३०७
७.हिंगोली १५९० ४२३ २७ १५९०
८.जालना १०४३६ ३३९७ ३३ १५ ५४६५ १००८ १८ १५९२२
९.परभणी ८९५२ १९२२ २१ ३४ १३७८५ ३०४५ २२ २२७७१
कोल्हापूर १०.कोल्हापूर ९९०७ ९६१ १० १४४ ४१ ११२२४ १२७० ११ २१३१९
११.सांगली ७३६५ ३६१ ३३ ९८०४ ८५३ १७२०७
१२.सातारा १२८९४ ९२७ १३४ १६१३० २४६५ १५ २९१५९
लातूर १३.बीड ११६३५ २७३९ २४ १७ १० ९५१६ १५१८ १६ २११७८
१४.लातूर ८०८५ १६९१ २१ ४२ १०१८१ २९७२ २९ १८३०८
१५.नांदेड ९८४१ २४८७ २५ ३६ १७ २१२९७ ५००९ २४ ३११९२
१६.उस्मानाबाद ११५८० १५९५ १४ ४५ १० ८५४९ १५६७ १८ २०१७४
नागपूर १७. भंडारा १४०६० २८३९ २० ८५ १४१३३ २७६५ २० २८२७९
१८. चंद्रपूर १०११८ ९३८ ५७०१ ८१२ १४ १५८२५
१९. गडचिरोली ११४८४ १०८५ ४४७४२ ५१७७ १२ ५६२३५
२०. गोंदिया ३७९२ ५९२ १६ ३७९२
२१. नागपूर ३३८८४ ५०७० १५ १७ १३८ २३ १९ १३ २१ १४५९७ १५२९ १० ४८६७७
२२.वर्धा ९०२३ ८०१ ३९ ६७१८ ८७२ १३ १५७८०
नाशिक २३. अहमदनगर १०२०५ १३७३ १३ १४ २२००६ ३३२२ १५ ३२२३०
२४. धुळे ११०६४ २४८९ २२ १७ ६२३३ ६७६ ११ १७३१४
२५. जळगाव ८७७५ ८६० १० १७ ११ १५१६९ १४७३ १० २३९७२
२६. नंदूरबार ३२१३ ७५६ २४ ३२१३
२७. नाशिक १८०८९ २४७४ १४ ४१ ११ २१ १८९३७ २५२९ १३ ३७०९९
पुणे २८.पुणे २६६४२ ३७८५ १४ १३२४ ८९ ५५ ११९७ ६० ८५ १६ १२० ६० २६७७० ३९४२ १५ ५६२५३
२९.सोलापूर १६५९६ २६५१ १६ ८६ ५२ १४१४५ २९७३ २१ ३०८८०
ठाणे ३० कोकण भवन १५३२२ ९३६ ४७ १५३७९
३१.रत्नागिरी ९८९३ १२९६ १३ ७७ १३६०३ १४६८ ११ २३५७३
३२.रायगड १०३०४ २३५३ २३ १४५ ९८१६ ३७८८ ३९ २०२६५
३३.सिंधुदुर्ग ५५०० ९८७ १८ ३८ २७ १०८१७ १७७० १६ १६३८२
३४.ठाणे १५८१६ १९६८ १२ ३३२ ५९ ५९ २७ २९०९८ २१५६ ४५३३२
एकूण ३८९९९५ ६१५४६ १६ २९६८ २२८ २११ १५७८ १००१ १२५ ३० १८१ ६२ ४१२३६३ ६४२९५ १६ ८०७४८३