अणुजीव विभागात सन २००९ मध्येब राज्याातील सार्वजनिक आरोग्यश प्रयोगशाळांकडून करण्या‍त आलेल्याक कामाचा अहवाल

 
अ.क्र मंडळ जिल्हा पाणी नमुने शौच नमुने रक्‍त नमुने अन्‍न नमुने (गुणवत्‍ता) अन्‍न नमुने(अन्‍न विषबाधा) प्रतिजैविक संवदनशिलता सेंदर्भ नमुने लघुप्रयोगशाळा एकूण नमुने
तपासले दूषित टक्केवारी तपासले आढळलेले जीवाणू तपासले सालमोनेल्‍ला टाईपी तपासले भेसळयुक्‍त तपासले अन्‍न विषबाधित तपासले दूषित टक्केवारी
अकोला १.अकोला ७८५३ २१६१ २८ ६ ९६ ४५ ६७८३ १०८८ १६ २२९१५
२.अमरावती २३८६६ २४१९ १० ३२८ ३१ ८६६० १३४८ १६ ३२८५७
३.बुलडाणा ६७४४ १२९५ १९ ११८ २९ १३२२५ २२०१ १७ २००९७
४.वाशीम ३७१५ ८९२ २४ ४४६८ ९१३ २० ८९८३
५.यवतमाळ १४८३५ ३७८२ २५ १२३ १७ २३१२६ २९५५ १३ ३८०८८
औरंगाबाद ६.औरंगाबाद १८१८४ ३८०३ २१ ६२ ६८ ५८९५ १६९८ २९ २४२१४
७.हिंगोली २५५० ५१५ २० ६८८२ १३४३ २० ९४३२
८.जालना १००६९ ३०९५ ३१ ५८ ५७६३ ९८० १७ १५८९०
९.परभणी ७३६५ १३२७ १८ ९ १०१ २३ १० ९२४९ २३१० २५ २५६७४
कोल्हापूर १०.कोल्हापूर १००३८ १५४२ १५ १७२ १३ १७ ११६४६ १२३१ ११ २१८७३
११.सांगली ७५२१ ३१६ ३५ १२०६२ ८४७ १९६२१
१२.सातारा १२७६६ ८२० १०१ १६३४७ १५२३ २९२१४
लातूर १३.बीड १०३४८ २२२५ २२ २० १०५०६ १६२२ १५ २०८७६
१४.लातूर ७१०८ १६६५ २३ ७४ ११५३१ २६९८ २३ १८७१३
१५.नांदेड ९५३४ २६८७ २८ १४२ २२७६८ ४६६१ २० ३२४५०
१६.उस्मानाबाद १०४५२ १३९४ १३ १८ १०३०१ २१८७ २१ २०७७१
नागपूर १७. भंडारा १०९३४ २६२० २४ १ १२२ ५७२८ १०४६ १८ २७५९४
१८. चंद्रपूर ९९३२ १०३९ १० १६ ९२४४ ११८९ १३ १९१५२
१९. गडचिरोली १२४८६ ८५४ ४७४५९ ५०६४ ११ ५९९४७
२०. गोंदिया ४३४३ ६८३ १६ ६४५० १०७५ १७ १०७९३
२१. नागपूर ३४२४५ ६३३७ १९ ९४ ३२ ५८ १७४ ११ ३८ १८ ४५ २१३५१ २२४८ ११ ५६००५
२२.वर्धा ९२६७ ७६९ १५ ५९१८ ४११ १५२००
नाशिक २३. अहमदनगर ९५७३ १२६९ १३ २० २३३५० ३२६० १४ ३२९४५
२४. धुळे ७७८७ १६६४ २१ २३ ३४२० ७८९ २३ १८७९६
२५. जळगाव ८७४८ ७५८ १८ १६१८७ १५४१ १० २४९५४
२६. नंदूरबार २३१४ ४३५ १९ ५२५२ ३९२ ७५६६
२७. नाशिक १९३५० ३११६ १६ २४६ ५२ २०५९४ २७०२ १३ ४०१९३
पुणे २८.पुणे १८८५४ ३१५२ १७ ११९४ ६१ २१ १७९२ १६८ १७१ १४ ३३ ९५ ३०७४० ३४९८ ११ ५२८९१
२९.सोलापूर १४७८० २८४८ १९ १२० २० ७८०५ ११६१ १५ २२७२५
ठाणे ३० कोकण भवन १४००४ १०६४ ७२ १४०९२
३१.रत्नागिरी ९६५७ १००३ १० १४२०८ १४१२ १० २३८६७
३२.रायगड ११८०८ २५२७ २१ १६० ९७३२ ३२७७ ३४ २१७००
३३.सिंधुदुर्ग ६५१६ १२७१ २० १०९२३ ८८२ १७४३९
३४.ठाणे १७८०५ १८८० ११ ३०० ८५ २९ १४ २४६९२ १४७७ ४२८४०
एकूण ३८५१२५ ६३२१२ १६ ३७८८ ४२९ १२७ २१५८ १९१ २१६ ३३ ५७ १४० ४४२०३१ ६०३७९ १४ ८३३६३३