अणुजीव विभागात सन २०१० मध्ये राज्याजतील सार्वजनिक आरोग्यो प्रयोगशाळांकडून करण्याणत आलेल्याल कामाचा अहवाल

 
अ.क्र मंडळ जिल्हा पाणी नमुने शौच नमुने रक्‍त नमुने अन्‍न नमुने (गुणवत्‍ता) अन्‍न नमुने(अन्‍न विषबाधा) प्रतिजैविक संवदनशिलता सेंदर्भ नमुने लघुप्रयोगशाळा एकूण नमुने
तपासले दूषित टक्केवारी तपासले आढळलेले जीवाणू तपासले सालमोनेल्‍ला टाईपी तपासले भेसळयुक्‍त तपासले अन्‍न विषबाधित तपासले दूषित टक्केवारी
अकोला १.अकोला ७३९१ १३५१ १८ ८१ १३ ७८८८ १२८७ १६ १५२८२
२.अमरावती २५०८८ २०५३ १९३ १५२७४ २०४६ १३ ४०५०१
३.बुलडाणा ६६७६ ११६६ १७ ७५ ११ १२४९३८ २३६४ १६ २१६३१
४.वाशीम ४१२७ ७८६ १९ ४४२५ ८९४ २० ८५५२
५.यवतमाळ १७३७६ ५१०४ २९ ९९ २० १७०८० ३८९२ २३ ३४५५५
औरंगाबाद ६.औरंगाबाद १९१३४ ४६५२ २४ १३९ ४४ १३२ ५९१० १७५९ ३० २५२०३
७.हिंगोली १८३२ ३३३ १२८   ६७८४ १५८१ २३ ८६१६
८.जालना ८७७१ ७१९ ७१ ७१०० १३३८५ २० १५९४२
९.परभणी ७१८२ १२८४ १८ ९११० २४५९ २७ १६२९२
कोल्हापूर १०.कोल्हापूर १५२९७ १३३२ ११५ ३७ ४९ १२२४३ १२४२ १० २७७०६
११.सांगली ८०८८ ४७८ २३ ३२ ११३०५ ७७१ १९४४८
१२.सातारा १३१५० १०८९ ८१ १९१३८ १७०६ ३२३६९
लातूर १३.बीड १०४२३ २१६३ २१ ११ १०९०१ २०९७ १९ २१४१०
१४.लातूर ८३२३ २६६७ ३२ १६८ १४ १३०२५ ३९१० ३० २१५१६
१५.नांदेड ३७०७२ ६९४८ १९ १५८ ११ २४४४६ ५५३१ २३ ६१६८२
१६.उस्मानाबाद ९४३३ १५४९ १६ २५४ ५७ १०५७८ २२५८ २१ २०२६२
नागपूर १७. भंडारा १४३६६ ३४५६ २५ ८६ १५ १७७०५ ३२०६ १८ ३२१४६
१८. चंद्रपूर १०३९३ १००८ १० २२ ११७३८ १७२० १५ २२१५३
१९. गडचिरोली १३१९२ ८५५ ० ४४९७४ ४४९७४ ४४७७ १० ५८१६६
२०. गोंदिया ३६९४ ६६० १८ ० ४४९७४ १०५०७ २०३४ १९ १४२०१
२१. नागपूर २१७०३ ३१३७ १४ ३७६ ३५ १५२ ५९ १५ २० २२२७४ २१२९ १० ४४५९९
२२.वर्धा ७०६५ ८३२ १२ ८१ १०८७४ ४४९७४ ८७८ १८०२९
नाशिक २३. अहमदनगर ८७०७ ८२१ १०७ २७ २४४४२ ३६८३१५ १५ ३३२५७
२४. धुळे ९०५४ ९०५४ १६०१ १८ ० ४४९७४ ३०८९ ६३२ २० १२१४३
२५. जळगाव ८३७१ २२१९ २७ १८ ० ४४९७४ १७२५६ १८०९ १० २५६४५
२६. नंदूरबार २०४० ३७९ १९ ० ४४९७४ ८९५४ ९६५ ११ १०९९४
२७. नाशिक ११०२९ ३३०८ ३० २२७ 5 १६९५८ ४४९७४ २७३८ १६ २८२२०
पुणे २८.पुणे ८४३७ १७५० २१ १२०७ १११ २४ १३५६ १३४ २१० २२ ६५ १५१ ३५२१३ ४६२३ १३ ४६६६३
२९.सोलापूर १५७१२ ५७२१२ २२३० १४ २८१ १३ ७६५१ १२२७ १६ २३६५७
ठाणे ३० कोकण भवन ९५५९ १५६३ १६ १६ ११ १३० ९७१२
३१.रत्नागिरी १३६२० २४४१ १८ ० ४४९७४ १०९६१ १३६३ १२ २४५८२
३२.रायगड १२५६७ २२८१ १८ ७१ ० ४४९७४ १११०५ ३७९१ ३४ २३८६५
३३.सिंधुदुर्ग ६८७७ १४६७ २१ ० ४४९७४ ११८५१ ११६२ १० १८७२८
३४.ठाणे २०६४६ २५१६ १२ २५४ ५९ २० ८ ४४९७४ २५५५५ १६८३ ४६४८३
एकूण ३९८९५४ ६६५५८ १७ ४३९८ ५०० ६३ १८६५ १५८ २७८ २८ ९८ १७५ ४७०७४५ ७१२६३ १५ ८७६५७६