अणुजीव विभागात सन २०११ मध्ये राज्याजतील सार्वजनिक आरोग्यो प्रयोगशाळांकडून करण्याणत आलेल्याल कामाचा अहवाल

 
अ.क्र मंडळ जिल्हा पाणी नमुने शौच नमुने रक्‍त नमुने अन्‍न नमुने (गुणवत्‍ता) अन्‍न नमुने(अन्‍न विषबाधा) प्रतिजैविक संवदनशिलता सेंदर्भ नमुने लघुप्रयोगशाळा एकूण नमुने
तपासले दूषित टक्केवारी तपासले आढळलेले जीवाणू तपासले सालमोनेल्‍ला टाईपी तपासले भेसळयुक्‍त तपासले अन्‍न विषबाधित तपासले दूषित टक्केवारी
अकोला १.अकोला १५५०४ २६३६ १७ ८१ १३ ८५५७ १५८३ १८ १५५८८
२.अमरावती २५०८८ २०५३ १९३ १५२७४ २०४६ १३ ४०५०१
३.बुलडाणा ६६७६ ११६६ १७ ७५ ११ १४९३८ २३६४ १६ २१६३८
४.वाशीम ८५८४ १३८३ १६ ४५४७ ७६८ १७ १३९३९
५.यवतमाळ १७३७६ ५१०४ २९ ९९ २० १७०८० ३८९२ २३ ३४५५५
औरंगाबाद ६.औरंगाबाद १९१३४ ८६५२ २४ १३९ ४४ १३२ ५९१० १७५९ ३० २५२०३
७.हिंगोली ८२४९ १६११ १ २० ६४१५ १२६० २० १४६६४
८.जालना ८७७१ ७१९ ७१ ७१०० १३८५ २० १५९४२
९.परभणी १५२६७ २५३२ १७ १२२ १९ १५८९४ ४०४० २५ ३१२८३
कोल्हापूर १०.कोल्हापूर १५२९७ १३३२ ११५ ३७ ४९ १२२४३ १२४२ १० २७७०६
११.सांगली ८०८८ ४७८ २३ ३२ ११३०५ ७७१ १९४४८
१२.सातारा १३१५० १०८९ ८१ १९१३८ १७०६ ३२३६९
लातूर १३.बीड १०४२३ २१६८ २१ ११ १०९०१ २०९७ १९ २१४१०
१४.लातूर ८३२३ २६६७ ३२ १६८ १४ १३०२५ ३९१० ३० २१५१६
१५.नांदेड ३७०७२ ६९४८ १९ १५८ ११ २४४४६ ५५३१ २३ ६१६८२
१६.उस्मानाबाद ९४३३ १५४९ १६ २५४ ५७ १०५७८ २२५८ २१ २०२६५
नागपूर १७. भंडारा २३२०६ ४३५३ १९ ८६ १५ १११६९ १६०६ १४ ३२१४६
१८. चंद्रपूर १०३९३ १००८ १० २२ ११७३८ १७२० १५ २२१५३
१९. गडचिरोली १३१९२ ८५५ ४४९७४ ४४७७ १० ५८१६६
२०. गोंदिया १५३०३ ३१२९३ २१ १०६७५ २२५० २१ २५९७८
२१. नागपूर २१७०३ ३१३७ १४ ३७६ ३५ १५२ ५९ १५ २० २२२७४ २१२९ १० ४४५९९
२२.वर्धा ७०६५ ८३२ १२ ८१ १०८७४ ८७८ १८०२०
नाशिक २३. अहमदनगर ८७०७ ८२१ १०७ २७ २४४४२ ३६८३ १५ ३३२९७
२४. धुळे ११९७२ १६५९ १४ ६१ २९८० ४६५ १६ १५०१३
२५. जळगाव ८३७१ २२१९ २७ १८ १७२५६ १८०९ १० २५६४५
२६. नंदूरबार ११४५६ ८४२ ९४६५ ६३२ ६० २०९२१
२७. नाशिक ११०२९ ३३०८ ३० २२७ १६९५८ २७३८ १६ २८२२०
पुणे २८.पुणे ८४३७ १७५० २१ १२०७ १११ २४ १३५६ १३४ २१० २२ ६५ १५१ ३५२१३ ४६२३ १३ ४६६६३
२९.सोलापूर १५७१२ २२३० १४ २८१ १३ ७६५१ १२२७ १६ २३६५७
ठाणे ३० कोकण भवन ९५५९ १५६३ १६ १६ ११ १३० ९७१२
३१.रत्नागिरी १३६२० २४४१ १८ १०९६१ १३६३ १२ २४५८२
३२.रायगड १२५६७ २२८१ १८ ७१ १११०५ ३७९१ ३४ २३८६५
३३.सिंधुदुर्ग ६८७७ १४६७ २१ ११८५१ ११६२ १० १८७२८
३४.ठाणे २०६४६ २५१६ १२ २५४ ५९ २० २५५५५ १६८३ ४६४८३
एकूण ३९८९५४ ६६५५८ १७ ४३९८ ५०० ६३ १८६५ १५८ २७८ २८ ९८ १७५ ४७०७४५ ७१२६८ १५ ८७६५७६