अणुजीव विभागात सन २०१२ मध्ये राज्याजतील सार्वजनिक आरोग्यो प्रयोगशाळांकडून करण्याणत आलेल्याल कामाचा अहवाल

 
अ.क्र. मंडळ जिल्हा पाणी नमुने शौच नमुने रक्‍त नमुने अन्‍न नमुने (गुणवत्‍ता) अन्‍न नमुने(अन्‍न विषबाधा) प्रतिजैविक संवदनशिलता सेंदर्भ नमुने ओ.टी.स्वॅब लघुप्रयोगशाळा एकूण नमुने
तपासले दूषित टक्केवारी तपासले आढळलेले जीवाणू तपासले सालमोनेल्‍ला टाईपी तपासले भेसळयुक्‍त तपासले अन्‍न विषबाधित तपासले दूषित टक्केवारी
अकोला १.अकोला ८२९० २१२७ २६ ७२६२ ११६० १६ २२८१४
२.अमरावती २२३९२ १४८९ ६४ १८४५० २१४० १२ ४०९१८
३.बुलडाणा ७०८३ ११०५ १६ १५२८९ २३४७ १५ २२३७३
४.वाशीम ४१४१ ८९४ २२ ४५६८ ७०९ १६ १३२७७
५.यवतमाळ १५०७९ ३३३७ २२ २७ २०३८७ ३५४२ १७ ३५४९३
औरंगाबाद ६.औरंगाबाद २०८०७ ४७४१ २३ ७६ ३८ १३ ५६६७ १८३४ ३२ २६५२९
७.हिंगोली १३७७ २६४ १९ ६४९१ १२४० १९ १४३५९
८.जालना ९२७४ ७७० ६५६२ ८३० १३ १५८४७
९.परभणी ८११८ १४६५ १८ १६ ८४४४ २१२४ २५ २५०२३
कोल्हापूर १०.कोल्हापूर ९२०० ७७९ ३७ १२७९५ ९३४ २२०३८
११.सांगली ९६३९ ६७३ १७ ११७२७ ९३९ २१३८३
१२.सातारा १५९५६ ११३८ ५७ २३२७७ १६४० ३९२९६
लातूर १३.बीड १००१७ १८७६ १९ १२४०० १९२६ १६ २२४४०
१४.लातूर ७९७१ २५१७ ३२ ३७ १३२६७ २८५४ १३ २९५५२
१५.नांदेड ११७८४ ३०७० २६ २४ २१५४४ ४५९८ ३१ २६६३२
१६.उस्मानाबाद ८७४६ ११६३ १३ १०६४३ २०५० ४२१२३
नागपूर १७. भंडारा १०४६५ १४९० १४ २२ २१८४४ ३८५६ १८ ३८५१५
१८. चंद्रपूर ११८९४ ११११ १६२९२ १९६८ १२ २८१८७
१९. गडचिरोली १३०४१ ५६६ ४०५९२ ३२९४ ५३६३३
२०. गोंदिया ६९३२ ८०२ १२        
२१. नागपूर ३७१५८ ६०६९७ १६ २३४ ०२५२ ०२ ३६ २१७२९ १५२१ १४ ४८३३०
२२.वर्धा ७६६३ ५१६ १०५४४ ६५२ १८२११
नाशिक २३. अहमदनगर ८३०२ १०९६ १३ २५१३८ ३२५० १३ ३३४४९
२४. धुळे ८१०१ ९७३ १२ १८ १२४४५ ३११२ २५ २३४४६
२५. जळगाव ९१७५ २५९१ २८ १७४५४ १८१० १० २६६३३
२६. नंदूरबार २२९० ४७१ २१        
२७. नाशिक २१५६२ ३१२८ १५ १६३ १२ १४८२४ १९०४ ४३४६६
पुणे २८.पुणे १८७४८ २७७५ १५ ५३१ ३५ २९ १५६५ १८२ १२७ १७ ११ ४१९ ३३३७४ ३८५१ १२ ५४४०२
२९.सोलापूर १४५६१ १६६९ ११ ११४ १०७४१ १४०५ १३ २५४१६
ठाणे ३० कोकण भवन १५५०९ १०८८ १६ १२२ २८९२१
३१.रत्नागिरी २०८८८ २८३६ १४ ६२२८ ६२५ १० २७१२०
३२.रायगड १३७०९ २५३० १८ २९ ९२२० २२९६ २५ २२९९३
३३.सिंधुदुर्ग ९९०० १६२० १६ १०६६७ १२४७ १२ २०५७४
३४.ठाणे १८९०३ १७०३ १२५ १२ २८९१५ १७४८ ४७९५६
एकूण ४१६८१२ ६०२४९ १४ १६६४ ७९ ५५ १९९१ २०५ १७७ १४ ३५ ११ ४१९ ४८०४८१ ६३५६८ १३ ९०१२२६