अणुजीव विभागात सन २०१३ मध्ये राज्याजतील सार्वजनिक आरोग्यो प्रयोगशाळांकडून करण्याणत आलेल्याल कामाचा अहवाल

 
अ.क्र मंडळ जिल्हा पाणी नमुने शौच नमुने रक्‍त नमुने अन्‍न नमुने (गुणवत्‍ता) अन्‍न नमुने(अन्‍न विषबाधा) प्रतिजैविक संवदनशिलता सेंदर्भ नमुने ओ.टी.स्वॅब लघुप्रयोगशाळा एकूण नमुने
तपासले दूषित टक्केवारी तपासले आढळलेले जीवाणू तपासले सालमोनेल्‍ला टाईपी तपासले भेसळयुक्‍त तपासले अन्‍न विषबाधित तपासले दूषित टक्केवारी
अकोला १.अकोल ५४५४ १२७२ ८ २३ ५२११ ८७७ १७ ११३०६
२.अमरावती ९६७९ ९३७ १० ९४७६ १०८१ ११ १९१६२
३.बुलडाणा ३८३२ ६२७ १६ ६२०८ ८३५ १३ १००४८
४. वाशीम १६१७ २३६ १५ ३२४४ ५९२ १८ ४८६१
५.यवतमाळ ४५३९ ३५३ ११३४४ २२७३ २० १५८८३
औरंगाबाद ६.औरंगाबाद १००५३ १६८० १६ ११ २१   ३६६६ १०४६ २९ १३७६४
७.हिंगोली ७१३ १५२ २१ ३२७६ ९७६ २६ ३९८९
८.जालना २७१३ १४०४ ५२ ५४०७ ९५१ १८ ८१२१
९.परभणी ४७४८ ८१५ १७ ४८५३ १३४७ २८ ९६०५
कोल्हापूर १०.कोल्हापूर ५६८६ ४५५ १२ ४५७५ ३०६ १०२७७
११.सांगली ४६११ १८९ ६५७१ ३५२ १११९३
१२.सातारा ७६९८ ६३१ ११ १०९४१ ६३३ १८६५०
लातूर १३.बीड ४३२४ १००१ २३ ५४३९ १०३० १९ ९७६३
१४.लातूर ३३०६ ६४० १९ ५२९५ १२७२ २४ ८६०३
१५.नांदेड ५२२९ १६४६ ३१ ८४३३ १६४९ २० १३६६७
१६.उस्मानाबाद ३६९७ ४९२ १८ ४३४४ ९५२ २२ ८०४१
नागपूर १७. भंडारा ६७८८ ११८८ १८ १० ६६५४ ५३७ १३४५२
१८. चंद्रपूर ५१५६ ७३० १४ ७४८५ ९४५ १३ १२६४१
१९. गडचिरोली ५०६३ १६७ ११९४५ १२१६ १० १७००८
२०. गोंदिया ५२३६ ३१० १५५१३ १४८५ १७ २०७४९
२१. नागपूर १७२८२ ९३९ १५ ५५ २३ ११२५५ ७१३ २८६३०
२२.वर्धा ३९२६ २०७ ४६०५ २४३ ८५३२
नाशिक २३. अहमदनगर ३३२७ ३३७ १० ११८१४ १२३७ १० १५१४५
२४. धुळे ५६५७ ३८८ १५१२ १४८ १० ७१६९
२५. जळगाव ४४५२ ५५७ १३ ८०२४ ६८६ १२४७६
२६. नंदूरबार १२२९ २३५ १९ ५७२१ ४६३ ५९५०
२७. नाशिक १०७७३ ९४० १० ७२९८ १२२१ १७ १८०८१
पुणे २८.पुणे ६८५५ ९०५ १३ १३३ १८ ४८२ ३६ ५५ २०२ १९१०६ १६९४ २६८६१
२९.सोलापूर ५४७९ ४१५ ४८८३ ५४८ ११ १०३६५
ठाणे ३० कोकण भवन ६४९५ ७८५ १२ ५९ ६५५५
३१.रत्नागिरी ९४८४ १४४० १५ ४०३७ ५५३ १४ १३५२१
३२.रायगड ५५७२ ४७५ ४९८१ १०११ २० १०५५५
३३.सिंधुदुर्ग ३७९७ ५५६ १५ १७ ६४५३ ५८६ १०२६८
३४.ठाणे ८४४३ ६६० १३४१८ ८९३ २१८६९
एकूण १८६७५९ २२९७१ १२ २६१ ३१ ६१८ ४२ १०० २०२ २३२८३७ २८४०३ १२ ४२०८२०