उपसंचालक आरोग्य सेवा,लातूर मंडळ, लातूर कार्यालयतील क पदभरती जहिरात