उपसंचालक आरोग्य सेवा,ठाणे मंडळ, ठाणे कार्यालयतील क पदभरती जहिरात