उपसंचालक आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ, पुणे कार्यालयतील क पदभरती जहिरात