सेवांतर्गत उमेदवारांनी नीट-पीजी २०१७ मध्ये अर्ज करणेबाबत दि. १४.१०.२०१६