राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई अंतर्गत प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी जाहिरात