०६ जानेवारी २०१७ थेट मुलाखत - उप अभियंता (स्थापत्य) आणि कायदेशीर सल्लागार