राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा सल्लागार पदाकरीता पात्र उमेदवारांची यादी व लेखी परीक्षेकरीता निर्देश