दि. २२.०१.२०१७ रोजी होणार्‍या गट ड परीक्षेबाबतच्या सूचना