आरोग्य विभागातील गट क व गट ड संवर्गाच्या निकालाचे अनुषंगाने निर्देश