अधिसूचना - नीट पीजी २०१७ द्वारे पात्रता निकष शिथिल झाल्याबाबत