गट क आणि ड पदभरती २०१६ - द्वितीय निवड यादीसाठीचे समुपदेशन