जिल्हा सल्लागार पदासाठी प्रतीक्षा यादीतील पात्र उमेदवारांची यादी आणि समुपदेशन फेरी