उपसंचालक, आरोग्‍य सेवा,कोल्‍हापूर मंडळ अंतर्गत गट क संवर्ग पदभरती २०१६ – सामाईक गुणवत्‍ता यादी