उपसंचालक आरोग्‍यसेवा लातूरपरिमंडळ - कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी गट अ भरती - २०१८