एसएचएसआरसी पुणे पोस्टसाठी उमेदवारांची स्वीकृत आणि नाकारलेली यादी

Dated:18-01-2019

एसएचएसआरसी, पुणे पोस्टसाठी उमेदवारांची स्वीकृत आणि नाकारलेली यादी Executive Director ,Deputy  Executive Director,Advisor(Public Health),Advisor(Health Economics and Finance),Senior Consultant (Policy & HR)


Document: एसएचएसआरसी पुणे पोस्टसाठी उमेदवारांची स्वीकृत आणि नाकारलेली यादी एसएचएसआरसी पुणे पोस्टसाठी उमेदवारांची स्वीकृत आणि नाकारलेली यादी( 455 के बी पी.डी.एफ )