Finance Cum Logistic Consultant या पदांची पात्र व अपात्र उमेदवारांची सुधारित यादी