दि. 01/01/2019 रोजीची कर्मचा-यांची अंतिम सेवा ज्‍येष्‍ठता सूची

Dated:02-03-2019

दि. 01/01/2019 रोजीची अधिक्षक, सहाय्यक अधीक्षक, वरिष्‍ठ लिपिक, कनिष्‍ठ लिपिक, उच्‍चश्रेणी लघुलेखक, निम्‍नश्रेणी लघुलेखक, लघुटंकलेखक, वाहनचालक, शिपाई या संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम सेवा ज्‍येष्‍ठता सूची


Document: दि. 01/01/2019 रोजीची कर्मचा-यांची अंतिम सेवा ज्‍येष्‍ठता सूची दि. 01/01/2019 रोजीची कर्मचा-यांची अंतिम सेवा ज्‍येष्‍ठता सूची( 352 के बी पी.डी.एफ )