District Programme Manager या पदाच्या लेखी परीक्षेबाबत सूचना