कार्यक्रम व्यवस्थापक सार्वजनिक आरोग्यासाठी निवडलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखतीसाठी सूचना