जिल्हा शल्य चिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गातील सरळ सेवा भरती २०१९ च्या अनुषंगाने त्रुुुुटी /आक्षेप सुचित करणेबाबत