विशेषज्ञ संवर्गातून पदाकरीता अर्ज सादर करणा-या इच्छूटक उमेदवारांसाठी सूचना