परदेशात MBBS झालेल्या विद्यार्थ्यांना आंतरवासीयता प्रशिक्षणासाठी अधिकृत परवानगी प्राधिकृत करणेबाबत