सेवानिवृत्‍त शासकीय अधिका-यांची सेेेेवा करार पध्‍दतीने विव िक्षत कामासाठी घेणेबाबत