वैद्यकीय अधिकारी गट अ परिवीक्षा कालावधी समाप्ती बद्दल ग्रेड वेतन 5400