गट क परीक्षेच्या संदर्भातील माहिती उमेदवारांच्या मोबाइल वर एस.एम.एस द्वारे THINKE या आयडी वरून उपलब्ध करून देण्यात येत आहे