आरोग्य सेवा कार्यालयाअंतर्गत शुश्रूषा संवर्गातील अधिसेविका गट क या संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना देणेबाबत