ऑनलाईन अर्ज फी घेण्याकरिता सेवा भाड्याने घेणे व अर्जांची छाननी करणे व वैद्यकीय अधिकारी गट अ ची अंतिम गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत