वैद्यकिय अधिकारी गट अ यांचेसाठी जाहिरात क्रं ०१ सन २०२१ मध्ये शिल्लक राहिलेल्या १२९ पदांसाठी समुपदेशन प्रक्रिया दि १ सप्टेंबर २०२१ रोजी आहे