वैद्यकीय अधिकारी पदभरतीच्या जाहिरात दि ०९ ऑगस्ट २०२१ क्र ०२/२०२१ च्या अनुषंगाने करण्यात येणा-या समुपदेशन प्रक्रियेसाठी वेळापत्रक व सुचना