दि. ०५.०९.२०२१ व दि. ०६.०९.२०२१ रोजी होणार्‍या समुपदेशनासाठी उमेदवारांना सूचना